Informacje ogólne - Komitet Monitorujący FEŁ 2027

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i jest przez nią powoływany w terminie 3 miesięcy od dnia decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program.

5 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027).

W jej następstwie Zarząd Województwa Łódzkiego (pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; dalej: Instytucja Zarządzająca), Uchwałą nr 160/23 z dnia 23 lutego 2023 r. powołał Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet).

O Komitecie Monitorującym


Komitet działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele:

  • Instytucji Zarządzającej FEŁ2027,
  • Instytucji Pośredniczących ustanowionych w systemie realizacji FEŁ2027,
  • Instytucji Państwa Członkowskiego,
  • Partnerów, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego;
  • Obserwatorów.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, w pracach Komitetu uczestniczą także przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc rolę monitorującą i doradczą.

Tryb pracy gremium określa Regulamin działania Komitetu przyjmowany na pierwszym posiedzeniu. Zapisy Regulaminu działania Komitetu wynikają z treści obowiązujących Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.

Zadania Komitetu określa art. 40 rozporządzenia ogólnego.

Komitet zatwierdza:

  • metodykę i kryteria stosowane przy wyborze operacji, w tym wszelkie ich zmiany;
  • końcowe sprawozdanie z wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027);
  • Plan ewaluacji FEŁ2027 oraz wszelkie zmiany w tym planie;
  • wszelkie propozycje zmiany FEŁ2027 proponowane przez Instytucję Zarządzającą.

 

Skład Komitetu


pdfSkład Komitetu Monitorującego FEŁ2027 (obowiązuje od 16 czerwca 2023 r.) (406 KB)

Kryteria jakie powinna spełniać osoba zgłoszona do prac w Komitecie.


Dokumenty


Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu określają następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027 z dnia 21 września 2022 r.

pdfUchwała nr 160/23 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (1,34 MB)

Dane Kontaktowe:


Obsługę prac Komitetu zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Sekretariat Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

Tel. 42 663 31 30; 42 663 31 20
E-mail: sekretariat.kmfel2027@lodzkie.pl

 
Top