Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 220/24 z dnia 22 lutego 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 433 861,56 PLN (w tym z EFRR 7 059 303,26 PLN oraz z Budżetu Państwa 374 558,30 PLN) do kwoty 7 736 267,40 PLN (w tym z EFRR 7 346 472,25 PLN oraz z Budżetu Państwa 389 795,15 PLN).

Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 27.02.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310003/17

Informacje o szkoleniu

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Monitorowanie i przestrzeganie zasady trwałości projektów 2014-2020”, celem szkolenia będzie zaznajomienie m.in. z:obowiązkami beneficjenta w zakresie trwałości, naruszenia trwałości, odpowiedzialność za trwałość.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w terminie 04.03.2024 w godzinach 8:30-14:30 w Łodzi ul Traugutta 21/23, sala konferencyjna na XVII piętrze – organizator Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas szkolenia lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Wymagania trwałości zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego.
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie trwałości.
 • Naruszenia trwałości i konsekwencje.
 • Odpowiedzialność za trwałość.
 • Pomoc publiczna a trwałość.
 • Najczęstsze problemy z trwałością.
 • Planowanie projektu z trwałością.

Organizator szkolenia

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
Ul. Tuwima 22/26
90-001 Łódź

Kontakt w sprawie szkolenia: Natalia Cyganek, tel.: 535 909 500

 

 

Data publikacji: 23.02.2024 | Kategoria: Szkolenia i konferencje

Projekt nr WND-RPLD.06.03.02-10-0069/17, pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca” złożony przez Gminę Rzeczyca uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 5 611 837,52 do kwoty 8 215 487,32 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 13.02.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060302IZ0010001/16

6 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od lipca do listopada 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Grupa BST Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.
Badaniem objęto Działania realizowane w ramach OP III Transport RPO WŁ 2014-2020.
W badaniu oprócz danych zastanych (dokumentów programowych i sprawozdawczych, danych monitoringowych, raportów i publikacji związanych z tematyką badania) analizowano również dane pierwotne pozyskane w wyniku realizacji różnych metod badawczych:

 • badania CATI/CAWI z beneficjentami działania III.1 i III.2;
 • badania CAPI wśród podróżujących pociągami;
 • telefonicznych wywiadów indywidualnych;
 • studiów przypadku;
 • panelu ekspertów

Badania terenowe były realizowane w okresie od ostatniego tygodnia października 2023 r. do końca listopada 2023 r.
Raport końcowy można pobrać poniżej.


Data publikacji: 22.01.2024 | Kategoria: Raporty ewaluacja

14 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od lipca do grudnia 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała Konsorcjum firm w składzie:

 1. LB&E Sp. z o.o. (lider Konsorcjum)
 2. EGO-Evaluation for Goverment Organizations (partner Konsorcjum).

Głównym celem badania było oszacowanie i ocena efektów wsparcia kluczowych inwestycji w infrastrukturę B+R jednostek naukowych oraz wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw oraz ocena wpływu OP I i II OP w ramach RPO WŁ 2014-2020 na poziom innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacji MŚP w województwie łódzkim.
Badaniem objęto Działania realizowane w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020. Analizowano dane monitoringowe programu za okres od początku realizacji programu do końca III kw. 2023 r.
W badaniu oprócz danych zastanych (dokumentów programowych i sprawozdawczych, danych monitoringowych, raportów i publikacji związanych z tematyką badania) analizowano również dane wywołane.
Realizowano wywiady indywidualne telefoniczne z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej i beneficjentami wybranych Działań OP I i OP II. Zrealizowano też badania kwestionariuszowe (CAWI/CATI) z beneficjentami OP I, OP II oraz ostatecznymi odbiorcami pożyczek finansowanych z Działania II.3.2. Badania terenowe były realizowane w okresie od ostatniego tygodnia sierpnia 2023 r. do końca października 2023 r.
Raport końcowy można pobrać poniżej.

Data publikacji: 12.01.2024 | Kategoria: Raporty ewaluacja

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego przypomina o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2024 r. oświadczenia wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z ankietą (wersja archomatyczna)

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z ankietą (wersja kolorowa)

Data publikacji: 05.01.2024 | Kategoria: Wiadomości

16 października 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od maja do października 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Ecorys Polska Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji podjętych w ramach Osi priorytetowej V „Ochrona środowiska” RPO WŁ 2014-2020 w kontekście trzech filarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

 • analiza desk research,
 • badanie jakościowe – IDI on-line oraz TDI,
 • metoda kontrfaktyczna, w tym badanie ilościowe CAWI/CATI,
 • benchmarking,
 • studium przypadku,
 • panel ekspertów.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

Data publikacji: 04.01.2024 | Kategoria: Raporty ewaluacja

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1175/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.03.01.02-10-0004/17 złożonego przez Miasto Pabianice oraz dla projektu nr WND-RPLD.03.01.02-10-0008/17 złożonego przez Miasto Łódź.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

Data publikacji: 03.01.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/17

20 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1177/23 dotyczącą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zmiana RPO WŁ 2014-2020 związana jest z realokacją środków w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych. Przesunięcia środków mają na celu zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego w ramach RPO WŁ 2014-2020, co przełoży się na jeszcze bardziej skuteczną realizację jego celów szczegółowych. Zmiana ta nie jest objęta decyzją Komisji Europejskiej.
Wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 12.0) (6,37 MB)
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 12.0) (143 KB)

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2023-12-20
 • Temat dokumentu Realizacja programów
 • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 28.12.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)
Strona 2 z 415
 
Top