Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/21, pn. ,, Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1171/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 8 557 449,90 PLN do kwoty 10 968 802,64 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania po aktualizacji (168 KB)

Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310001/21

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 1173/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 69 298 747,21 PLN do kwoty 71 022 916,35 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania po aktualizacji (160 KB)

Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1176/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0001/23 złożonego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Projektowi pn. ,,Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” podniesiono dofinansowanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. do kwoty 16 177 734,60 PLN ze środków EFRR oraz do kwoty 1 903 262,90 PLN ze środków z Budżetu Państwa. Podjęto również decyzję o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej nr WND-RPLD.07.02.00-10-0002/23 złożonego przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi pn. ,,Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego oraz modernizacją sieci IT”.

Lista projektów (183 KB)

Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/23

20 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1178/23 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Łódzkiego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów pierwotnego dokumentu, a realizacja postanowień zmiany RPO WŁ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
Poniżej zamieszczono Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach.

Załącznik do Uchwały Nr 1178/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r. – Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, zgodne z art. 49 Uooś

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2023-12-21
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Inne
Data publikacji: 22.12.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Projekt pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Tuszyn 5 grudnia 2023 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 637 500 PLN do kwoty 789 727,80 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Data publikacji: 21.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22

W dn. 13 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W uszczegółowieniu dokonano zmian w części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz części III. Indykatywny plan finansowy.
Dokument obowiązuje od dn. 13 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2023-12-13
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 13.12.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Poniżej publikujemy informacje o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach naboru dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury - ZIT.

Informacja o umowie

Data publikacji: 08.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/22

Poniżej publikujemy informacje o podpisanej umowie o dofinansowanie projektu w ramach naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia.

Informacje o umowie

Data publikacji: 08.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/23

Informacja o podpisanej umowie o dofinansowanie projektu w ramach naboru dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury – ZIT.

Informacja o umowie

Data publikacji: 07.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22

Poniżej publikujemy informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii - ZIT.

Informacja o umowie

Data publikacji: 07.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/23
Strona 3 z 415
 
Top