Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr RPLD.03.04.00-10-0002/19, pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” złożony przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 335/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty z kwoty 34 420 324,32 (w tym z EFRR 30 771 571,37 PLN) do kwoty 36 110 874,27 PLN (w tym z EFRR 32 462 121,32 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ0010004/18

Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 386/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 62 967 705,11 (w tym z EFRR 62 967 705,11 PLN) do kwoty 68 862 701,10 PLN (w tym z EFRR 68 862 701,10 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0004/21, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna – etap II” złożony przez Gminę Nowosolna Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 383/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 236 325,00 (w tym z EFRR 1 236 325,00 PLN) do kwoty 1 528 275,00 PLN (w tym z EFRR 1 528 275,00 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310003/21

16 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 256/23 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W uszczegółowieniu dokonano zmian w części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji, części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, części III. Indykatywny plan finansowy oraz w części IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji. Zaktualizowano również załączniki:

  • Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych,
  • Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań,
  • Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego,
  • Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument obowiązuje od dn. 16 maja 2023 r, z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (3,28 MB)
pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych (130 KB)
pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (651 KB)
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR) (4,05 MB)
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS) (2,36 MB)
pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (637 KB)
pdfZałącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) (637 KB)
docOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (18,2 KB)

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2023-16-05
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 16.05.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno” złożony przez Województwo Łódzkie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 384/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 13 960 415,34 PLN do kwoty 29 711 997,32 PLN.

 

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu (358 KB)

Data publikacji: 16.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/20, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” złożony przez Gminę Parzęczew Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 382/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 10 871 897,90 (w tym z EFRR 10 352 639,33 PLN oraz budżet państwa 519 258,57) do kwoty 11 357 945,53 PLN (w tym z EFRR 10 801 705,09 PLN oraz budżet państwa 556 240,44 PLN).

Informacje o projekcie

Data publikacji: 15.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310001/20

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0001/22, pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 381/23 z dnia 09 maja 2023 roku. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 637 500,00 PLN.

Informacje o projekcie

Data publikacji: 15.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22

9 maja 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą Nr 379/23 dokument pn. „Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” obowiązujący w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2023-04-09
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Inne
Data publikacji: 15.05.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach działania FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa - PUP ulega przesunięciu.
Nowy termin naboru to 18.05.2023 – 05.06.2023.

Data publikacji: 11.05.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)
Strona 3 z 397
 
Top