Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

28 listopada 2023 roku, w ramach prowadzonego naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie, przyznaliśmy dofinansowanie na realizację 3 kolejnych projektów własnego, zgodnie z załącznikiem.

Informacje o prawach i obowiązkach beneficjenta

Data publikacji: 01.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23

Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0001/23 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1070/23 z dnia 28 listopada 2023 roku.

Informacje o projekcie

Data publikacji: 30.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/23

28 listopada 2023 roku wybraliśmy do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na obniżonym poziomie dofinansowania do kwoty 17 150 023,53 zł w tym: EFRR 15 650 015,86 zł, Budżet Państwa 1 500 007,67 oraz utworzyliśmy listę rezerwową projektów w ramach naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Lista rezerwowa

Data publikacji: 30.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/23

Informujemy, że w ramach prowadzonego naboru dotyczącego dróg wojewódzkich wybraliśmy do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 30.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki”, złożony przez „PGKiM” Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1069/23 z dnia 28 listopada 2023.

Informacje o projekcie

Data publikacji: 30.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/23

28 listopada 2023 r. dokonaliśmy zmian w zapisach Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w następujący sposób:

  1. w § 3 ust. 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
    „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 596 159,76 Euro (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć Euro siedemdziesiąt sześć eurocentów), tj. 7 113 285,96 PLN (kurs Euro = 4,4565 PLN z dnia 30.10.2023 r.) oraz dodatkowo przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego wynosi 16 436 494,77 PLN”.
  2. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, oraz do 69 % ze środków pochodzących z Budżetu Państwa.”
Data publikacji: 30.11.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23
Strona 4 z 415
 
Top