Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 06.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/23

26 września 2023 o godz. 12:00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr FELD.01.05-IP.02-002/23, dotyczącego Konkurencyjności MŚP.

Złożonych zostało 6 wniosków o całkowitej wartości 33 119 084,17 zł.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 27 956 112,53 zł.

Data publikacji: 05.10.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0105IP02002/23

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.09.01 Gospodarka w transformacji, Typ projektu 1: wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych ulega przesunięciu, co wynika z konieczności opracowania finalnego kształtu wzorów dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu wyboru projektów. O nowym terminie ogłoszenia ww. naboru poinformujemy niezwłocznie.

Data publikacji: 05.10.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | harmonogram FEŁ2027

5.10.2023 r. w godzinach 10:15 – 11:00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu nie będzie świadczył usługi konsultacji bezpośrednich.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,
e-mail: Pife.Lodz@lodzkie.pl

Za utrudnienia przepraszamy

Data publikacji: 03.10.2023 | Kategoria: Wiadomości

4.10.2023 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie będzie nieczynny.

W tym dniu zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9

  • telefonicznie pod numerem tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,
  • mailowo: Pife.Lodz@lodzkie.pl,
  • lub osobiście pod wskazanym adresem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 03.10.2023 | Kategoria: Wiadomości

Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zostały przygotowane w celu wykonania postanowień Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego. Zgodnie z nimi w ramach programu organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ekspertów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Dokument stanowi wytyczne w zakresie sporządzania wniosków o wydanie opinii dla potencjalnych beneficjentów oraz wyjaśnia skrótowo ścieżkę opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej.
Poniżej zamieszczono Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Data publikacji: 03.10.2023 | Kategoria: Artykuły

 

25 września 2023 roku o godz. 12:00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr FELD.01.05-IP.02-001/23 dotyczącego Konkurencyjności MŚP.
Złożonych zostało 147 wniosków o całkowitej wartości 159 474 612,67 zł.
Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 95 251 792,93 zł.

Data publikacji: 03.10.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0105IP02001/23

Szanowni Państwo,

zmiany wprowadzone w naborze nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 mają na celu dostosowania dokumentacji aplikacyjnej do zmian wprowadzanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, tj. podpisania umowy o dofinansowanie.

W związku z faktem, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu obecnie procedowany jest projekt krajowego rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021‒2027.

Biorąc pod uwagę przepis art. 58 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z którym „w przypadku zmian niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy wyłączone z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia obowiązującego w dniu wejścia w życie danego programu pozostają wyłączone z tego obowiązku przez 6-miesięczny okres dostosowawczy”, pomoc publiczna przyznawana na podstawie obowiązujących programów pomocowych przyjętych dla regionalnych programów na lata 2021-2027 będzie mogła być udzielana maksymalnie w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany GBER. Po wejściu w życie rozporządzeń zmieniających zastosowanie będą miały przepisy rozporządzeń w brzmieniu nadanym w wyniku nowelizacji. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pomocy złożone w postępowaniach wszczętych przed dniem wejścia w życie tych rozporządzeń, w odniesieniu do których nie zostaną podpisane właściwe umowy/ zawarte porozumienia przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzeń, będą wymagały aktualizacji w zakresie wynikającym ze zmian GBER.

W opisie Kryterium Kwalifikowalność projektu w działaniu FELD.02.05 Odnawialne źródła energii jednym z warunków do spełnienia przez projekt jest fakt, iż dany rodzaj OZE nie kwalifikuje się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2023 r., opublikowana została w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którą art. 69a odwołuje się również do rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (tj. tak zwany nowy sposób rozliczania energii z prosumentem – net-billing). Wobec powyższego nowy sposób rozliczania wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta kwalifikować się będzie do wsparcia operacyjnego w myśl art. 69a ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie informujemy, iż ww. nowelizacja ustawy wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 1.10.2023 r. W związku z powyższym wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie będą oceniane zgodnie z znowelizowaną ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji: 02.10.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0205IZ00001/23
Strona 8 z 415
 
Top