Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Data publikacji: 13.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22

Pytanie 1

Czy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który funkcjonuje przy Przedszkolu może być również objęty działaniami projektu? Są tu dzieci z opiniami, a nie z orzeczeniami.

Odpowiedź 1

W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele oraz dzieci z konkretnej placówki przedszkolnej.
Dzieci, które uczęszczają do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, ale nie są grupą docelową projektu oraz nie uczęszczają do przedszkola realizującego projekt nie będą mogły zostać objęte wsparciem W ramach działania FELD.08.06 Edukacja przedszkolna programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 placówki specjalne nie są przewidziane do objęcia wsparciem.

Pytanie 2

Czy kursy lub szkolenia mogą być online? (nie ma zapisu w regulaminie, który wyklucza taką formę).

Odpowiedź 2

Kursy oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach konkursu mogą być co do zasady realizowane zarówno w formule stacjonarnej jak i online. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 3

Nauczyciel podejmie studia podyplomowe z psychologii, które trwają 3 lata (krótszych nie ma). Projekt jest roczny. Czy można z projektu opłacić całe studia, czy tylko rok?

Odpowiedź 3

Z uwagi na okres realizacji projektu wynoszący rok, nie będzie można wnioskować o dofinansowanie 3 letnich studiów podyplomowych dla nauczyciela. Dofinansowanie tylko roku wspomnianych studiów podyplomowych nie jest również możliwe w ramach konkursu.

Pytanie 4

Do warsztatów dla dzieci zamówiono firmę zewnętrzną, bo placówka nie ma swoich zasobów. Jaką stawkę można zapłacić szkoleniowcom?

Odpowiedź 4

W przypadku placówek publicznych obowiązujące przepisy przewidują powierzanie prowadzenia tych zajęć nauczycielom zatrudnionym już w danej placówce na podstawie ustawy — Karta Nauczyciela lub zatrudnianie do prowadzenia tych zajęć innych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.

Zaangażowanie wykonawców zewnętrznych do realizacji usług edukacyjnych w postaci zajęć EFS w przedszkolu ma charakter uzupełniający do powierzania tych zadań nauczycielom. Takie zaangażowanie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy charakter zajęć EFS zaplanowanych w ramach projektu nie wymaga ich prowadzenia przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Stosunek cywilnoprawny jest możliwy wyłącznie w sytuacji realizacji specjalistycznych (np.: programowanie, robotyka) zajęć wykraczających poza standardową ofertę przedszkola i jednocześnie wykonawca został wyłoniony zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zasadą konkurencyjności i Prawem zamówień publicznych. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 5

Czy w trakcie projektu obowiązuje regulamin zamówień publicznych?

Odpowiedź 5

Regulamin zamówień publicznych obowiązuje organy prowadzące będące Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz publiczne placówki przedszkolne. W przypadku przedszkola prywatnego należy kierować się wewnętrznym regulaminem składania zamówień.

Pytanie 6

Czy opiekunowie dzieci muszą być objęci wsparciem w projekcie?

Odpowiedź 6

Opiekunowie dzieci nie muszą być objęci wsparciem w projekcie.

Pytanie 7

Czy dobrze rozumiem, iż specjalne potrzeby edukacyjno – rozwojowe mogą wynikać ze wszystkich przesłanek wymienionych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a nie tylko z niepełnosprawności, choroby czy dla uczniów zdolnych.

Odpowiedź 7

Zgodnie z Regulaminem konkursu (numer naboru: FELD.08.06-IZ.00-001/23):specjalne potrzeby edukacyjne to potrzeby wskazane w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować;
Specjalne potrzeby edukacyjne mogą wynikać z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pytanie 8

w Instrukcji wypełniania wniosku mowa jest o odstąpieniu od standardu minimum wynikającego z:
- profilu działalności wnioskodawcy ze względu na ograniczenia statutowe (np. teren zakładu karnego),
- zamkniętej rekrutacji. Czy jeśli Wnioskodawca planuje realizować wyłącznie typ projektu nr 2 i objąć wsparciem dzieci uczęszczające do prowadzonej placówki (realizować zajęcia dodatkowe) oraz nauczycieli/specjalistów zatrudnionych w OWP (szkolenia dla kadry) to odstąpienie od standardu minimum dotyczy Wnioskodawcę i powinien przeprowadzić rekrutację zamkniętą?

Odpowiedź 8

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027:
Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:

 1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe,
 2. zamkniętej rekrutacji.

Zamknięta rekrutacja oznacza, że projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.
W przypadku projektów, które należą do wyjątków, beneficjentom zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, mimo że nie jest to przedmiotem oceny.

Pytanie 9

Czy w przypadku gdy Wnioskodawca z uwagi na specyfikę projektu i przeprowadzenie zamkniętej rekrutacji oprócz zawarcia informacji w polu ‘Opis projektu’, że projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację i uzasadnieniu tego założenia, wymieniając z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu powinien jeszcze uwzględnić jakieś dodatkowe informacje we Wniosku?

Odpowiedź 9

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet 8: W polu Opis projektu wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informację, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację i uzasadnić to założenie, wymieniając z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu.
Jeśli nawet projekt należy do wyjątku, i tak należy zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn pomimo, że nie będą one oceniane za pomocą standardu minimum, ale znacznie poprawią odbiór projektu.

Pytanie 10

Jak ma wyglądać opis rekrutacji zamkniętej? Czy powinien zawierać elementy przedstawione w Instrukcji wypełniania wniosku jak dla rekrutacji „otwartej”? Czy należy dodać jakieś informacje dotyczące odstąpienia od standardu minimum i prowadzenia rekrutacji zamkniętej?

Odpowiedź 10

Wnioskodawca powinien opisać sposób przeprowadzenia zamkniętej rekrutacji adekwatnie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Opis rekrutacji powinien być szczegółowy i musi zawierać:

 • planowane działania informacyjno-promocyjne;
 • założenia procedury rekrutacyjnej;
 • techniki i metody rekrutacji;
 • katalog dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji.

Opis rekrutacji powinien bezpośrednio odnosić się do dzieci i nauczycieli objętych projektem i danej placówki.

Pytanie 11

Czy w ramach projektu można wnieść wkład własny w postaci udostępniania sal, w których odbywać się będą zaplanowane w ramach projektu zajęcia, jeśli budynek, w którym mieszczą się te sale, był modernizowany (termomodernizacja, adaptacja wejścia, itp.) w ramach funduszy unijnych w latach poprzednich?

Odpowiedź 11

Wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć (np. koszt energii, wody) w ramach realizowanego projektu w budynku w którym wcześniej dokonano prac remontowych z innego funduszu w opinii Instytucji Organizującej Nabór nie narusza wymogu z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Podrozdział 3.3. („Wkład niepieniężny pkt 1 lit f „wkład niepieniężny nie był uprzednio współfinansowany ze środków UE”) i nie będzie stanowił podwójnego finansowania.
Innymi rodzajowo wydatkami są wydatki na koszty prac remontowych/budowlanych, a innymi wydatki za udostępnienie sal (koszt oszacowania eksploatacji sal tj.: koszt energii elektrycznej, cieplnej, wody itp.) do prowadzenia zajęć. W przytoczonym przypadku nie będzie zachodziła sytuacja rozliczenia tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Pytanie 12

Czy w przypadku 2 typu projektu projekt może być realizowany w gminach spoza listy z załącznika nr 10.

Odpowiedź 12

W przypadku realizacji 2 typu, projekt może być realizowany we wszystkich gminach województwa łódzkiego.
W przypadku typu 1 czyli generowania miejsc wychowania przedszkolnego projekt może być realizowany wyłącznie na terenie gmin o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, tj. tam, gdzie stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest niższy od średniej w województwie.

Pytanie 13

Do którego ze wskaźników ryczałtowych należy przypisać utworzenie zewnętrznego ogródka terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ z niepełnosprawnościami? Czy liczba wyposażonych placów zabaw? Czy może konieczne jest utworzenie własnego wskaźnika ryczałtowego?

Odpowiedź 13

W przypadku utworzenia zewnętrznego ogródka terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wystarczające będzie przypisanie go do wskaźnika Liczba wyposażonych placów zabaw.

Pytanie 14

Czy wskaźniki ryczałtowe należy również dodać do sekcji 3 Wskaźniki projektu czy tylko w sekcji budżet?

Odpowiedź 14

Wskaźniki ryczałtowe należy dodać zarówno do sekcji 3 Wskaźniki projektu oraz w sekcji budżet.

Pytanie 15

W generatorze SOWA mamy limity: cross-financing i wydatki na dostępność. Który z limitów należy wybrać w sytuacji gdy wydatki na dostępność stanowią cross- financing a mamy jeszcze inne wydatki w ramach cross-financingu?
W ramach jednego zadania system pozwala na wykazanie tylko raz wydatków w ramach danego limitu np. cross-fnancingu i w takiej sytuacji pozostałe wydatki w ramach cross-financingu w zadaniu (nie będące wydatkami na dostępność) są blokowane.

Odpowiedź 15

W przypadku gdy wydatki na dostępność stanowią cross-financing, należy wybrać limit cross-financing i rozbić go na 2 pozycje budżetowe (dla przykładu: cross-financing – dostępność oraz cross financing – pozostałe wydatki).

Pytanie 16

W jaki sposób należy określić poziom wskaźnika "Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" w sytuacji:

 1. gdy wybudowany jest podjazd/utworzona sala terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  Czy należy wykazać w tej sytuacji liczbę miejsc zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola? Czy może aktualną liczbę dzieci z niepełnosprawnościami? Ale co wtedy, gdy wybudowano np. podjazd w przedszkolu, które aktualnie nie posiada dzieci z niepełnosprawnościami?
 2. gdy zaangażowano w ramach projektu dla 1 dziecka - asystenta osoby z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź 16

 1. W przypadku podjazdów dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami należy wybrać wskaźnik PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sztuki). Z kolei w przypadku utworzonej sali terapeutycznej należy posłużyć się wskaźnikiem PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
  Liczbę dzieci z niepełnosprawnościami należy określić na podstawie aktualnie uczęszczającej liczby dzieci do przedszkola.
  W przypadku wybudowania podjazdu dla przedszkola nieposiadającego dzieci z niepełnosprawnościami wybieracie Państwo wskaźnik PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sztuki) bez wskaźnika PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.
 2. W przypadku zaangażowania asystenta osoby z niepełnosprawnościami w stosunku do liczby dzieci objętych ich wsparciem należy posłużyć się wskaźnikiem PLFCO09 Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta (osoby).

Pytanie 17

W jaki sposób mają być zatrudnieni nauczyciele do prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolu niepublicznym i jakie powinni mieć stawki godzinowe? W Regulaminie wyboru projektów w par.9 pkt.10) Zatrudnienie nauczycieli odnoszą się Państwo do sposobu zatrudniania nauczycieli w placówkach publicznych (Karta nauczyciela), natomiast brak informacji na temat zasad zatrudniania nauczycieli/specjalistów w placówkach niepublicznych.

Odpowiedź 17

Sposób zatrudnienia nauczycieli w szkołach niepublicznych reguluje art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą Kodeks pracy. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Pytanie 18

Czy nauczyciele/specjaliści do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu mogą być zatrudnieni na umowę zlecenie jeśli są zatrudnieni w ramach umowy o pracę przez Wnioskodawcę? Jeśli tak, to w jaki sposób określić stawkę godzinową za zajęcia dodatkowe?

Odpowiedź 18

Nie ma możliwości zatrudniania osoby na umowę zlecenie, jeśli osoba ta jest już zatrudniona przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 19

Czy jeśli Wnioskodawca nie ma wśród swoich pracowników odpowiedniego personelu do realizacji zajęć dodatkowych to czy może zatrudnić specjalistów z zewnątrz na podstawie umowy zlecenie? Jeśli tak, to w jaki sposób określić stawkę godzinową za zajęcia dodatkowe? Czy może to być obowiązująca stawka rynkowa np. psycholog 150zł/h?

Odpowiedź 19

W przypadku placówek publicznych obowiązujące przepisy przewidują powierzanie prowadzenia tych zajęć nauczycielom zatrudnionym już w danej placówce na podstawie ustawy — Karta Nauczyciela lub zatrudnianie do prowadzenia tych zajęć innych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy.

Zaangażowanie wykonawców zewnętrznych do realizacji usług edukacyjnych w postaci zajęć EFS w przedszkolu ma charakter uzupełniający do powierzania tych zadań nauczycielom. Takie zaangażowanie będzie miało miejsce tylko i wyłącznie w przypadku, gdy charakter zajęć EFS zaplanowanych w ramach projektu nie wymaga ich prowadzenia przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
Stosunek cywilnoprawny jest możliwy wyłącznie w sytuacji realizacji specjalistycznych (np.: programowanie, robotyka) zajęć wykraczających poza standardową ofertę przedszkola i jednocześnie wykonawca został wyłoniony zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zasadą konkurencyjności i Prawem zamówień publicznych. Jednoznaczna ocena kwalifikowalności danych wydatków zostanie dokonana podczas oceny projektu na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Data publikacji: 13.09.2023 | Kategoria: Często zadawane pytania | FELD0806IZ00001/23

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym webinarium z cyklu „Innowacyjne ŁÓDZKIE – szansa dla firm w programie HORYZONT EUROPA”. Celem spotkań jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami uczestnictwa i finansowania projektów w ramach Programu Ramowego HORYZONT Europa, a tym samym zachęcenie ich do aplikowania o środki w ogłoszonych naborach.
Najbliższe webinarium dotyczyć będzie zasad realizacji projektów w programie Horyzont Europa na przykładzie konkursów w zakresie EIC Accelerator, EIC Transition oraz EIC Pathfinder

Webinarium odbędzie się w formule online 29 września 2023 roku w godz. 10:00 – 12.00 (rekrutacja do 27.09.2023 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich działających na obszarze województwa łódzkiego zainteresowanych budowaniem swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o prace badawczo – rozwojowe i innowacyjne rozwiązania.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Program Ramowy HORYZONT Europa:
  • podstawowe informacje;
  • zasady uczestnictwa i finansowania;
  • jak poprawnie złożyć wniosek.
 3. Zasady realizacji projektów w programie HORYZONT Europa na przykładzie ogłoszonych konkursów:
  • EIC Accelerator;
  • EIC Transition i Pathfinder.
  w tym zakres wsparcia, zasady oceny projektów, dobre praktyki.
 4. Instrument STEP oraz usługa INNOPOINT – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności.
 5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi oraz ekspertów Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 07.09.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

Regulaminu naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23 wersja 3.0 obowiązuje od dnia przyjęcia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego tj. 21.08.2023 r.

Zakres zmian wraz z uzasadnieniem znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23.

Data publikacji: 07.09.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00002/23

Informacje o szkoleniu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Sieradzu i Bełchatowie zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Nowe zasady komunikacji i promocji projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027”. Celem webinariów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 20 września 2023 roku w godz. 10.00 – 11.30 (rekrutacja do 15.09.2023 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,
 • 25 października 2023 roku w godz. 10.00 – 11.30 – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program webinarium

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich
 3. Zasady komunikacji i promocji projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej:
  - Normy prawne.
  - Obowiązki beneficjatów.
  - Tożsamość wizualna – motyw marki.
  - Stosowanie znaków graficznych.
  - Obowiązkowe wzory materiałów informacyjnych.
 4. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawiciela Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 20.09.2023 r.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 13
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Organizator webinarium 31.10.2023 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 754 78 07; 690 600 586
e- mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 06.09.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE
Strona 8 z 416
 
Top