Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2019-03-28
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 28.03.2019 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

polska flagax100

Trasa  „Górna” powstała jako nowa droga w  sieci dróg publicznych Łodzi , łącząca istniejącą Al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej Nr 1. Inwestycja ta znacząco skróciła  przebieg drogi krajowej przez miasto, wyprowadzając dużą część ruchu ciężkich pojazdów
z południowej części jego centrum. Inwestycja podzielona była na dwa etapy: etap pierwszy - objął 2 km odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej ( współfinasowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013), a etap drugi 2,4 km odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej ( współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) , przy czy oba etapy były  realizowane  jednocześnie.

W ramach inwestycji powstało również kilka dużych obiektów inżynierskich tworzących m.in. trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską oraz dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Górna z ul. Pabianicką, przebiegającą w pobliżu linią kolejową.

Przedsięwzięcie objęło ogromny zakres robót ziemnych, przebudowę kilkuset kolizji z infrastrukturą podziemną, rozbiórkę istniejących budynków i obiektów, budowę infrastruktury kanalizacyjnej, oświetleniowej, budowę pętli autobusowej, budowę sygnalizacji świetlnych, ekranów akustycznych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wyposażenia drogi.

wielka brytania flagax100

The "Górna" route was created as a new road in the Łódź public road network connecting the existing  avenue Jana Pawła II with street Rzgowska, creating a new section of national road No. 1. This investment significantly shortened the route of the national road through the city, leading a large part of heavy vehicle trafficfrom the southern part of its center. The investment was divided into two stages: Stage one - covered the 2 km section from  street Paradna street Rzgowska (co-finansed from the Regional Operational Program of the Lodz Region for the years 2007-2013), and stage two 2.4 km section from street Pabianicka to street Paradna  (co-financed from the Infrastructure and Environment Program 2007-2013), while both stages were implemented simultaneously.
As part of the investment, several large engineering facilities were created, including three-level intersection of Trasa Górna with Rzgowska street and two-level intersections Trasa Górna with Pabianicka street, running near the railway line.
The undertaking covered a huge range of earthworks, reconstruction of several hundred collisions with underground infrastructure, demolition of existing buildings and facilities, construction of sewage and lighting infrastructure, construction of a bus loop, construction of traffic lights, acoustic screens and other elements of road safety and road equipment.

Data publikacji: 28.03.2019 | Kategoria: Artykuły

Flaga Polski

W dawnej wsi Lipce, leżącej w powiecie skierniewickim województwa łódzkiego rozgrywa się akcja powieści „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta. Za tą powieść polski pisarz został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. W miejscu tym utworzono Muzeum Regionalne – skansen z pamiątkami związanymi z postacią Władysława Reymonta. Odtworzono w nim wnętrza chałup chłopskich z ich wyposażeniem. Zgromadzono tu m. in. tkaniny, hafty, stroje, ale także narzędzia rolnicze. Zadaniem projektu jest wykorzystanie walorów kulturowych oraz przyrodniczych gminy lipce reymontowskie. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie odwiedzającym dogodnej rekreacji połączonej z edukacją, umożliwi rozwój turystyki w północno – wschodniej części woj. łódzkiego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej. Głównym celem jest wypromowanie zagrody ludowej w lipcach reymontowskich jako markowego produktu turystycznego woj. łódzkiego. w tym celu przewiduje się adaptację zabudowań na cele turystyczne, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika wzdłuż ul. Wiatracznej, przyłącza kanalizacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej, estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzacji pomieszczeń „chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, sprzętu estradowego, mebli ogrodowych oraz zakup wyposażenia „chałupy” i sprzętu turystycznego.

Flaga Wielkiej Brytanii

In the former village of Lipce, located in the Skierniewice poviat of the Łódź Province, the action of the novel "Chłopi" by Władysław Stanisław Reymont takes place. For this novel, the Polish writer was awarded the Nobel Prize in the field of literature. In this place, the Regional Museum was created - a museum with souvenirs associated with the figure of Władysław Reymont. The interiors of peasant cottages with their equipment were recreated in it. Gathered here, among others fabrics, embroidery, clothing, but also agricultural tools. The task of the project is to use the cultural and natural values ​​of the Lipce Reymontowskie commune. The undertaking is aimed at enabling visitors to have a convenient recreation combined with education, it will enable the development of tourism in the north-eastern part of the Lodz province by expanding the tourist offer. The main goal is to promote the homestead in Lipce Reymontowskie as a brand tourist product of the Lodz province.  At the end, it is planned to adapt the buildings for tourist purposes, to make a new fence, to make a new pavement along Wiatraczna street, sewage and sewerage connections, stage, sanitary facilities, air conditioning of "cottages", purchase of catering equipment, stage equipment, garden furniture and purchase of "cottage" equipment and tourist equipment.

Data publikacji: 28.03.2019 | Kategoria: Artykuły
Strona 9 z 226
 
Top