Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego

Menu kontekstowe

Data publikacji: 22.01.2024 r.

6 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od lipca do listopada 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Grupa BST Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.
Badaniem objęto Działania realizowane w ramach OP III Transport RPO WŁ 2014-2020.
W badaniu oprócz danych zastanych (dokumentów programowych i sprawozdawczych, danych monitoringowych, raportów i publikacji związanych z tematyką badania) analizowano również dane pierwotne pozyskane w wyniku realizacji różnych metod badawczych:

  • badania CATI/CAWI z beneficjentami działania III.1 i III.2;
  • badania CAPI wśród podróżujących pociągami;
  • telefonicznych wywiadów indywidualnych;
  • studiów przypadku;
  • panelu ekspertów

Badania terenowe były realizowane w okresie od ostatniego tygodnia października 2023 r. do końca listopada 2023 r.
Raport końcowy można pobrać poniżej.


 
Top