SLIDER

SLIDER (12)

 

Konsorcjum firm Ecorys, Ismeri Europa, 3s i wmp consult na zlecenie Komisji Europejskiej realizuje badanie ewaluacyjne dotyczące oceny ex post Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkich beneficjentów RPO WŁ 2014-2020, przyszłych beneficjentów FEŁ2027, uczestników projektów, potencjalnych uczestników projektów oraz wszystkie osoby zainteresowane.

Aby uzyskać dostęp do ankiety konieczne jest zalogowanie się poprzez EU login. W przypadku braku konta należy je założyć (bezpłatnie). Wypełnienie ankiety powinno zająć około 10-15 minut i będzie możliwe do 9 stycznia 2024 r.

Ankieta jest dostępna w języku polskim (po kliknięciu w link ankiety, nastąpi przekierowanie do ankiety w języku angielskim, który jest ustawiony jako język domyślny, język ankiety można zmienić u góry strony poprzez kliknięcie „English” i wybranie z listy języka polskiego).

Kwestionariusz skonstruowano w taki sposób, aby dopasowywał się automatycznie do profilu respondenta.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ankiecie!

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami rozdziału 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, „Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.” Oznacza to, że tylko wydatki poniesione w końcowej dacie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie jako data zakończenia realizacji projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
W przypadku, gdy terminem zakończenia realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie jest 31 grudnia 2023 r., Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność końcową maksymalnie do 30 stycznia 2024 r.
Proszę zatem o uwzględnienie powyższych informacji przy realizacji projektu i jego rozliczeniu oraz zintensyfikowanie działania związanych z rozliczeniem końcowym projektu.

 

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Bieżące informacje na temat dostępnych miejsc w przychodniach uzyskasz u realizatora projektu.

Zarząd Województwa Łódzkiego

informuje o przyjęciu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.
Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 jest stosowany od 5 grudnia 2022 roku.

  1. Program regionalny FEŁ 2021-2027
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko do programu regionalnego FEŁ 2021-2027
  3. Uzasadnienie
    - Tabela nr 1 do załącznika nr 3
    - Tabela nr 2 do załacznika nr 3
  4. Podsumowanie
  5. Ogłoszenie

 

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1050/22 przyjął zmianę projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.
Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem korekt wynikających z dodatkowych uwag przekazanych przez Komisję Europejską, dotyczących m.in. Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, wskaźników, aktualizacji Tabeli 12 Warunki podstawowe. Ponadto wprowadzone zostały drobne korekty techniczne.
W związku z ww. zmianami dokonano również aktualizacji projektu prognozy oddziaływania na środowisko.
Zmieniony projekt FEŁ2027 wraz z wymaganymi załącznikami został w dniu 28 listopada 2022 r. przekazany przez system SFC2021 do Komisji Europejskiej.
Planuje się, że zatwierdzenie programu przez KE nastąpi do końca 2022 roku.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Projekt prognozy oddziaływania na środowisko do FEŁ2027

24 grudnia 2018 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie…
%PM, %07 %547 %2018 %13:%Mar

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego…
 
Top