SLIDER

SLIDER (12)

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 959/18 w dniu 3 lipca 2018 r.

Rodzaj naboru:

Zamknięty

Termin składania ofert:

4 - 18 lipca 2018 roku

Role i dziedziny, w ramach których prowadzony jest nabór:

Dziedzina                                        Rola eksperta
udziału w wyborze projektów do dofinansowania wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu
Budownictwo          NIE                  TAK
Nauki inżynieryjne i techniczne          TAK                  TAK
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu          TAK                  TAK
Nauki przyrodnicze          TAK                  TAK
Nauki rolnicze          TAK                  TAK

Szczegóły dotyczące dziedzin, w ramach których prowadzony jest nabór:  

1. Budownictwo, w tym w szczególności:

 • Specjalność konstrukcyjno-budowlana
  UWAGA: Nabór w dziedzinie Budownictwo prowadzony jest tylko do roli „wykonywanie zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu”

2. Nauki inżynieryjne i techniczne, w tym w szczególności:

 • Inżynieria lądowa  - inżynieria lądowa, inżynieria architektury, inżynieria budowlana, inżynieria miejska i strukturalna.
 • Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna - elektrotechnika i elektronika, robotyka i automatyka, systemy automatyzacji i kontroli, inżynieria i systemy łączności, telekomunikacja, sprzęt komputerowy i architektura komputerów.
 • Inżynieria mechaniczna - inżynieria mechaniczna, mechanika stosowana, termodynamika.
 • Inżynieria chemiczna - inżynieria chemiczna (roślin, produktów), inżynieria procesów chemicznych.
 • Inżynieria materiałowa - inżynieria materiałowa, ceramika, powłoki i warstwy, kompozyty (w tym laminaty, tworzywa sztuczne wzmocnione, cermety, tkaniny z łączonych włókien naturalnych i sztucznych; kompozyty napełniane), tekstylia, w tym syntetyczne barwniki, farby, włókna.
 • Inżynieria medyczna - inżynieria medyczna, medyczna technika laboratoryjna (w tym analiza laboratoryjna próbek; techniki diagnostyczne).
 • Inżynieria środowiska - inżynieria środowiska i inżynieria geologiczna, geotechnika, inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa), energetyka i paliwa, teledetekcja, górnictwo i kopalnictwo.
 • Biotechnologia środowiskowa - biotechnologia środowiskowa, bioremediacja, biotechnologia diagnostyczna (mikromacierze DNA i bioczujniki) w zarządzaniu środowiskowym.
 • Biotechnologia przemysłowa - biotechnologia przemysłowa, technologie bioprzetwarzania (procesy przemysłowe opierające się na czynnikach biologicznych stymulujących proces), biokataliza, fermentacja, bioprodukty (produkty wytwarzane z wykorzystaniem surowca biologicznego), biomateriały, biotworzywa, biopaliwa, chemikalia luzem i chemikalia wysokowartościowe pochodzenia biologicznego, nowe materiały pochodzenia biologicznego.
 • Nanotechnologia - nanomateriały [produkcja i właściwości], nanoprocesy [zastosowania w nanoskali].
 • Inne nauki inżynieryjne i technologie - żywność i napoje, inne nauki inżynieryjne i technologie

3. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, w tym w szczególności:

 • Medycyna ogólna - anatomia i morfologia, genetyka ludzka, immunologia, neuronauki (w tym psychofizjologia), farmakologia i farmacja, chemia medyczna, toksykologia, fizjologia (w tym cytologia), patologi.
 • Medycyna kliniczna - Andrologia, ginekologia i położnictwo, pediatria, serce i układ sercowo-naczyniowy, choroba tętnic obwodowych, hematologia, układ oddechowy, intensywna terapia i opieka medyczna w stanach nagłych, anestezjologia, ortopedia, chirurgia, radiologia, medycyna jądrowa i medycyna obrazowa, transplantacja, stomatologia, chirurgia i medycyna jamy ustnej, dermatologia i choroby weneryczne, alergologia, reumatologia, endokrynologia i metabolizm (w tym cukrzyca, hormony), gastroenterologia i hepatologia, urologia i nefrologia, onkologia, okulistyka, otorynolaryngologia, psychiatria, neurologia kliniczna, geriatria i gerontologia, medycyna ogólna i wewnętrzna, inne dziedziny medycyny klinicznej, medycyna integracyjna i komplementarna (systemy medycyny alternatywnej).
 • Biotechnologia medyczna - biotechnologia związana ze zdrowiem, technologie obejmujące manipulację na komórkach, tkankach, organach lub całych organizmach (rozród wspomagany), technologie obejmujące badanie funkcjonowania DNA, białek i enzymów i ich wpływu na rozwijanie się chorób i utrzymanie dobrego stanu zdrowia (diagnostyka genetyczna i interwencje terapeutyczne (farmakogenomika, terapia genowa), biomateriały (związane z implantami, urządzeniami, czujnikami medycznymi).

4. Nauki przyrodnicze, w tym w szczególności:

 • Nauki chemiczne  - chemia organiczna, chemia nieorganiczna i jądrowa, chemia fizyczna, nauka o polimerach, elektrochemia (ogniwa suche, baterie i akumulatory, ogniwa paliwowe, korozja metali, elektroliza.

5. Nauki rolnicze,  w tym w szczególności:

 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - rolnictwo agronomia, hodowla i ochrona roślin.
 • Nauka o zwierzętach i mleczarstwie   - hodowla zwierzą, hodowla zwierząt domowych.
 • Nauki weterynaryjne.
 • Biotechnologia rolnicza - biotechnologia rolnicza i biotechnologia żywności, technologia modyfikacji genetycznych (rośliny i żywy inwentarz), klonowanie żywego inwentarza, selekcja z użyciem markerów, diagnostyka (mikromacierze DNA i czujniki biologiczne dla potrzeb wczesnego/precyzyjnego wykrywania chorób), Technologie produkcji paliwa z biomasy, biorolnictwo

Wymogi

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinach objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • posiada wykształcenie wyższe lub w przypadku dziedziny budownictwo wykształcenie co najmniej średnie;

Wymogi szczególne dla dziedziny budownictwo:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń

Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata musi zawierać:

 • wypełniony Wniosek o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uwaga: Jeśli jest to możliwe, proszę wskazać specjalizację wg klasyfikacji OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) lub NACE Rev.2 (fr. Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) w najwyższym stopniu szczegółowości;
 • oświadczenie kandydata na eksperta będące załącznikiem do ww. Wniosku;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (m.in. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie);
 • w przypadku dziedziny budownictwo – kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z przeznaczeniem dla Departamentu Polityki Regionalnej;
 • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Departament Polityki Regionalnej.

Uwaga: Dokumenty aplikacyjne należy składać jednokrotnie, niezależnie od ilości ról i dziedzin, do których Państwo aplikują.
Za datę wpisu kandydata na eksperta w Wykazie uznaje się datę podjęcia przez Zarząd Województwa Łódzkiego uchwały o wpisaniu kandydata na eksperta do Wykazu.

Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi na nowy formularz Wniosku o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz z wymaganymi oświadczeniami – należy korzystać z aktualnego formularza, zamieszczonego przy tym ogłoszeniu

docWniosek o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów123.5 KB
pdfRegulamin naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20202.45 MB

wtorek, 12 czerwiec 2018 14:38

Bony na innowacje

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.2.2, który tym razem dotyczy Typu projektu 2, tj. „Bonu na innowacje”. Głównym celem konkursu jest zainicjowanie kontaktów firm sektora MŚP z jednostkami naukowymi. Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy). Warto podkreślić, że dofinansowanie można również uzyskać na tzw. komponent wdrożeniowy dotyczący wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej stanowiącej rezultat ww. usługi badawczej.

Pełna dokumentacja konkursowa dostepna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 

środa, 07 marzec 2018 13:08

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Dodatkowe informacje

 

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Bieżące informacje na temat dostępnych miejsc w przychodniach uzyskasz u realizatora projektu.

 

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

logo FE Program Regionalny rgb 1

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

znak barw rp poziom szara ramka rgb

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

UE EFRR rgb 1

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

FE poziom pl 1 rgb
 

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów - zastosuj wspólny znak Fundusze Europejskie.

    
logo FE 1   

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

www UE EFSI rgb 1

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz  zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do  rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Tablice informacyjne i pamiątkowe

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności3.85 MB określiliśmy wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-20206.33 MB.

Wzory znaków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

pdfKarta Wizualizacji dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego1.88 MB

Logo do pobrania

Funduszy Europejskich

zipZnak Funduszy Europejskich (wersja polska)12.25 MB

zipZnak Funduszy Europejskich (wersja angielska)13.72 MB

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu

zipProgramy Regionalne11.29 MB
zipZnak Punktu Informacyjnego11.9 MB

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej        

zipBarwy Rzeczypospolitej Polskiej15.72 MB

Znak Unii Europejskiej

zipZnak Unia Europejska (wersja polska i angielska)12.74 MB 
zipZnak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (wersja polska i angielska)18.43 MB
zipZnak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym (wersja polska i angielska)14.61 MB
zipZnak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) 17.47 MB

Zestawienia znaków

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego22.31 MB
zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny31.99 MB

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rczeypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne33.73 MB

Znaki Województwa Łódzkiego

zipZnaki Województwa Łódzkiego (wersja polska i angielska, kolorowa) 4.83 MB
zipZnaki Województwa Łódzkiego (wersja polska i angielska, czarno-biała) 4.1 MB
      

W ciągu 2017 zorganizowaliśmy dla Państwa szereg szkoleń. Miały one na celu pomóc wnioskodawcom w skutecznym ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a realizującym projekty w sprawnej realizacji przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że spełniły Państwa oczekiwania.

Podobnie jak to miało miejsce w połowie tego roku Departament Polityki Regionalnej – Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich udostępnia Państwu materiały szkoleniowe zarówno z pierwszego jak i drugiego półrocza 2017 r.

 

Organizator spotkań

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Informacje o webinarium

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane”

Webinarium odbyło się w 23 listopada br. w godz. 10:00-11:30 i dostępne jest na kanale Youtube „Zmieniamy  Łódzkie” dokładny adres https://www.youtube.com/watch?v=ip3E36kgFwU

W trakcie webinarium istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Webinarium poprowadziły:

 • Dr Andrzela Gawrońska-Baran
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznychw dużej instytucji sektora finansów publicznych.
 • Anna Łukaszewska — radca prawny
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku prawo. Od 1994 r. prowadzi własną Kancelarię, której jednym z głównych obszarów działania jest prawo budowlane i prawo mieszkaniowe. Ceniony wykładowca w zakresie prawa budowlanego, umów w budownictwie i prawa autorskiego, dotyczących projektów architektonicznych dla Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa i dla Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. Prowadzi cyklicznie wykłady i spotkania seminaryjne dla Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, prawa meldunkowego, umów związanych z zarządzaniem nieruchomościami (w tym na roboty budowlane).

Dla kogo?

Webinarium skierowane jest głównie do beneficjentów RPO WŁ.

Program webinarium

 • Opis kryteriów oceny ofert według dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.
 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, czyli rachunek kosztów cyklu życia.
 • Kryteria „powszechne” - termin gwarancji i rękojmi oraz termin płatności.
 • Kryterium termin realizacji zamówienia - „pułapki” i zabezpieczenie interesów zamawiającego.
 • Kryterium „personelu” wyznaczonego do realizacji zamówienia na roboty budowlane jako kryterium jakościowe - przykłady praktyki i orzecznictwa KIO.
 • Realizacja robót budowlanych bez udziału podwykonawców jako kryterium oceny ofert - ocena dopuszczalności w świetle stanowiska UZP i orzecznictwa KIO.
 • Przykłady społecznych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane.
                                             

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Organizator spotkania

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

piątek, 22 wrzesień 2017 07:21

Aplikacja rpo.lodzkie.pl

 

Aplikacja „rpo.lodzkie.pl" pomoże w odnalezieniu funduszy europejskich, które są dostępne w ramach dotacji przyznawanych w województwie łódzkim dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. Po wyborze kilku odpowiedzi na pytania aplikacji, użytkownik otrzymuje informacje nt. dostępnych ścieżek uzyskania dofinansowania swojego projektu. Ma również możliwość dokonania subskrypcji na wiadomości dotyczące konkursów o dtacje oraz szkoleń na ich temat. Aplikacja jest dostępna za darmo dla każdego, kto jest zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich na obszarze województwa łódzkiego.

Polecamy! Pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne.

 
Top