SLIDER

SLIDER (14)

ciag fepinf rrp lodz ueefsi

Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2020 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 zostanie przeniesiony do Łodzi.

Od tego dnia teren Podregionu Centralnego, tj. powiatu brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego zostanie włączony do działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, który tym samym rozszerzy swój zasięg funkcjonowania.

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej z Podregionu Centralnego zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9; 90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl
Komunikator SKYPE: GPILodz

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa łódzkiego, a co za tym idzie wprowadzeniem stanu epidemicznego, należy wskazać, co następuje.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 marca 2020 r. dotyczącym działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa
na realizację projektów współfinansowanych z środków UE pandemia koronawirusa została zakwalifikowana jako siła wyższa.

Wobec powyższego w przypadku projektów, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia z uwagi na pandemię koronawirusa, po zgłoszeniu takiej sytuacji przez beneficjenta i po dokonaniu w każdym jednostkowym przypadku szczególnie wnikliwej oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego projektu IZ RPO WŁ może podjąć decyzję o ewentualnym wydłużeniu terminów składania wniosków o płatność. Równocześnie nadmienić należy, iż informacja od beneficjenta o niemożności złożenia wniosku o płatność w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu oraz obowiązujących przepisów prawa, winna być przekazana IZ RPO WŁ przed upływem tego terminu.

Ponadto, IZ RPO WŁ informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją może dojść do naruszenia terminów wynikających z Instrukcji wykonawczych RPO WŁ w zakresie czynności prowadzonych w ramach rozliczeń projektów oraz wydawanych na ich podstawie dokumentów.

Jednocześnie nie jest wykluczone, iż zarówno Komisja Europejska, jak i inne instytucje odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych przygotują dokumenty, które będą miały przełożenie na sytuację prawną beneficjentów.

Powyższy komunikat obowiązuje do dnia 30.06.2020 r.

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) informujemy, że w trosce o zdrowie interesantów i pracowników zawieszamy do odwołania usługi bezpośrednie świadczone w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łodzi, Brzezinach, Łowiczu, Sieradzu i Bełchatowie.

Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielać będziemy konsultacji telefonicznych, mailowych oraz poprzez SKYPE.

Dane kontaktowe do punktów informacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 132/20 w dniu 7 lutego 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz w „Bazie ekspertów oceniających wnioski"

 

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Bieżące informacje na temat dostępnych miejsc w przychodniach uzyskasz u realizatora projektu.

%PM, %15 %513 %2019 %13:%Kwi

Zapraszamy na konsultacje online!!!

Zapisz się już dziś na konsultację online z ekspertem!

%PM, %07 %547 %2018 %13:%Mar

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Dodatkowe informacje

 
Top