Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020

Menu kontekstowe

Data publikacji: 12.01.2024 r.

14 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od lipca do grudnia 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała Konsorcjum firm w składzie:

  1. LB&E Sp. z o.o. (lider Konsorcjum)
  2. EGO-Evaluation for Goverment Organizations (partner Konsorcjum).

Głównym celem badania było oszacowanie i ocena efektów wsparcia kluczowych inwestycji w infrastrukturę B+R jednostek naukowych oraz wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw oraz ocena wpływu OP I i II OP w ramach RPO WŁ 2014-2020 na poziom innowacyjności, konkurencyjności oraz internacjonalizacji MŚP w województwie łódzkim.
Badaniem objęto Działania realizowane w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020. Analizowano dane monitoringowe programu za okres od początku realizacji programu do końca III kw. 2023 r.
W badaniu oprócz danych zastanych (dokumentów programowych i sprawozdawczych, danych monitoringowych, raportów i publikacji związanych z tematyką badania) analizowano również dane wywołane.
Realizowano wywiady indywidualne telefoniczne z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej i beneficjentami wybranych Działań OP I i OP II. Zrealizowano też badania kwestionariuszowe (CAWI/CATI) z beneficjentami OP I, OP II oraz ostatecznymi odbiorcami pożyczek finansowanych z Działania II.3.2. Badania terenowe były realizowane w okresie od ostatniego tygodnia sierpnia 2023 r. do końca października 2023 r.
Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top