Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020

Menu kontekstowe

Data publikacji: 04.01.2024 r.

16 października 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od maja do października 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Ecorys Polska Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji podjętych w ramach Osi priorytetowej V „Ochrona środowiska” RPO WŁ 2014-2020 w kontekście trzech filarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • analiza desk research,
  • badanie jakościowe – IDI on-line oraz TDI,
  • metoda kontrfaktyczna, w tym badanie ilościowe CAWI/CATI,
  • benchmarking,
  • studium przypadku,
  • panel ekspertów.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top