Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informujemy, że termin naborów wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania FELD.04.02 Drogi lokalne oraz działania FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna (typ projektu: Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne i Wsparcie infrastruktury edukacji przedszkolnej oraz Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne i Wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego) uległ przesunięciu.

Data publikacji: 17.10.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 2.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 9.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 16.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 17.11.2023 r. w godz. 9:00 – 11:30 - Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136;
 • 17.11.2023 r. w godz. 12:00 – 14:30 - Urząd Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5;
 • 23.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a;
 • 30.11.2023 r. w godz. 09:00 – 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Brzezinach, Godzianowie oraz Słupi
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

 

Data publikacji: 17.10.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

Pytanie 1

Przygotowujemy się do złożenia wniosków o dofinansowanie w zakresie OZE FELD 02.05.: pompy ciepła oraz montaż i dostawa paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do wniosku o dofinansowanie: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, uczelnia ma prawo do częściowego odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu, Wytyczne kwalifikowalności wydatków – aktualizacja z września 2023, mówi że nie można w projekcie odzyskać częściowo VATU. Wobec powyższego jeśli zaznaczymy że mamy prawo do częściowego odzyskania VAT – czy zostanie to uznane? W jaki sposób należy zatem uzupełnić załącznik 9c?

Odpowiedź 1

W ramach przedmiotowego naboru wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za kwalifikowalne:

 1. w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT), z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną;
 2. w projekcie, którego łączny koszt wynosi, co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT), może być kwalifikowalny, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego:
 3. w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT) i objęty pomocą publiczną może być kwalifikowalny, gdy brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Wnioskodawca, który zaliczy podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”.

W przypadku projektów o łącznym koszcie mniejszym niż 5 mln EUR (włączając VAT) objętych pomocą publiczną, podatek VAT, który może podlegać zwrotowi zgodnie z przepisami prawa krajowego, nie jest kosztem kwalifikowalnym.
Nie przewiduje się możliwości częściowego kwalifikowania podatku VAT w projekcie.

Pytanie 2

Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest dokumentacja środowiskowa. W związku z faktem, iż będziemy starali się dofinansować montaż/instalację pompy ciepła gruntowej, czy jest wymagane przedłożenie dokumentu: który określi zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód, wydany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie?

Odpowiedź 2

Wykonanie instalacji gruntowych pomp ciepła nie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego nie jest wymagane przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto gruntowa pompa ciepła nie wpływa na stan chemiczny wód podziemnych, wobec powyższego nie wymagamy przedkładania dokumentów wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Pytanie 3

Czy zakup tablic informacyjnych, ogłoszeń prasowych, przygotowanie informacji na stronie www stanowi koszt bezpośredni w projekcie?

Odpowiedź 3

Zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 koszty działań informacyjno-promocyjnych (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.), z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego stanowią koszty pośrednie w projekcie.

Pytanie 4

W ramach naboru nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 jest planowana inwestycja polegająca m.in. na montażu fasadowej instalacji fotowoltaicznej (jedno z zadań w projekcie).
Pytania:

 • Czy w ramach naboru jest zdefiniowana definicja "innowacyjnych technologii" - jeżeli tak, to proszę o jej wskazanie.
 • Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu będzie możliwe rozliczenie kosztów demontażu obecnej fasady budynku oraz wzmocnienia konstrukcji wsporczej pod nową fasadę w celu przygotowania możliwości montażu fasadowej instalacji fotowoltaicznej?
 • Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu można rozliczyć koszt montażu nowej fasady przy użyciu płyty warstwowej o grubości 12 cm, zapewniającej lepszą izolację termiczną budynku (poprawa efektywności cieplej o ok. 40%)
 • Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych projektu można rozliczyć instalację fotowoltaiczną na trackerach - technologia jest już powszechnie stosowana w wielkoskalowych projektach w Europie, jednak w naszym kraju wykorzystywana jest do tej pory głównie w przypadku mikro instalacji. Czy instalacja fotowoltaiczna na trackery (o mocy 33kWp), będzie stanowiła wydatek kwalifikowalny w projekcie?

Odpowiedź 4

Dla przedmiotowego naboru pojęcie „innowacyjna technologia” została definiowana jako technologia udoskonalana, nowsza od powszechnie stosowanych technologii.

W ramach naboru kwalifikowalne są wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu. Demontaż obecnej fasady budynku, wzmocnienie konstrukcji wsporczej pod nową fasadę w celu przygotowania możliwości montażu fasadowej instalacji fotowoltaicznej oraz montaż nowej fasady przy użyciu płyty warstwowej o grubości 12 cm, zapewniającej lepszą izolację termiczną budynku nie będą uznane za koszty kwalifikowalne, gdyż wydatki te nie są bezpośrednio związane infrastrukturą służącą wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, a jedynie wynikają z konieczności dostosowania budynku do możliwości instalacji wybranej technologii.

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystująca trackery służące do pozycjonowania paneli fotowoltaicznych względem światła, mające na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z danego źródła, wydaje się, że będzie stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie z uwagi na spełnienie zapisu kryterium merytorycznego specyficznego nr 3 „Kwalifikowalność projektu” – dana technologia OZE charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE. Natomiast należy pamiętać, że to czy wydatek zostanie uznany za kwalifikowalny będzie możliwe po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę.

Pytanie 5

Czy instalacja fotowoltaiczna zasilająca powietrzną pompę ciepła zakupioną w ramach projektu może być instalacją „powszechnie stosowaną”? (w ramach typu projektu nr 2 „Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci”). Kryteria dostępu nie precyzują tej kwestii, tak jak w przypadku typu projektu nr 1. Jeżeli tak, to czy przedmiotem projektu może być zakup samej pompy powietrza, która będzie zasilana istniejącą już instalacją fotowoltaiczną?
Bardzo proszą o jednoznaczną odpowiedź na powyższe pytania, gdyż dotyczą one kwestii kwalifikowalności projektu i są podstawą do podjęcia decyzji o aplikowaniu w ramach wspomnianego naboru.

Odpowiedź 5

Instalacja fotowoltaiczna zasilająca powietrzną pompę ciepła zakupioną w ramach projektu będzie musiała spełnić KRYTERIA DOSTĘPU MERYTORYCZNE SPECYFICZNE, w tym kryterium nr 3 Kwalifikowalność Projektu: Czy projekt spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków: – dany rodzaj OZE nie kwalifikuje się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub – dana technologia OZE jest nowsza od powszechnie stosowanych technologii OZE lub dana technologia OZE charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE (np. perowskity).
Zakup samej pompy ciepła w ramach 2 typu projektu - Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci, jest dopuszczalne i w tym typie projektu nie ma kryterium Kwalifikowalność projektu jak w ramach 1 typu projektu. Pompy ciepła zakupione w ramach 2 typu mogą być zasilane istniejącą fotowoltaiką.

Pytanie 6

Jednostka samorządu terytorialnego chce zrealizować projekt polegający na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do niej jednostek oświatowych. Planuje się rozliczanie wyprodukowanej energii za pomocą tzw. net billingu. Planowane do zastosowania technologie są powszechnie stosowane na rynku. Czy w takim przypadku spełnione będzie kryterium merytoryczne specyficzne nr 3, zgodnie z treścią którego oceniane jest:
„Czy projekt spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • dany rodzaj OZE nie kwalifikuje się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 • dana technologia OZE jest nowsza od powszechnie stosowanych technologii OZE lub dana technologia OZE charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE (np. perowskity)”?

Czy dla konwencjonalnej instalacji fotowoltaicznej spełniony będzie warunek dotyczący niekwalifikowania się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy o OZE?
Na jakiej podstawie weryfikowane będzie czy dana technologia OZE jest nowsza od powszechnie stosowanych lub czy dana technologia charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE?
Czy zgodnie art. 69a ustawy o OZE wykluczone z możliwości uzyskania dofinansowania są wszystkie projekty polegające na wykonaniu konwencjonalnej instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź 6

Zgodnie z ww. kryterium projekt powinien spełnić przynajmniej jeden z wymienionych warunków. W praktyce oznacza to, iż dotacja udzielana będzie na projekty, w których:

 • dana technologia OZE jest nowsza od powszechnie stosowanych technologii OZE lub dana technologia OZE charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE (np. perowskity)
  lub
 • dany rodzaj OZE nie kwalifikuje się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którym „energia elektryczna wytworzona w danej instalacji odnawialnego źródła energii może korzystać z:
  1) systemu wsparcia świadectw pochodzenia albo
  2) systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, albo
  3) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a-70f, albo
  4) aukcyjnego systemu wsparcia, albo
  5) rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, albo
  6) rozliczenia, o którym mowa w art. 38c ust. 3.”

Na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. systemów wsparcia operacyjnego należy mieć na uwadze, że wsparcie operacyjne, rozumiane jako systemy wsparcia wskazane w art. 69a obowiązującej ustawy, oraz wymienione w jej nowelizacji, jest skierowane do wszystkich instalacji OZE. Jedynymi instalacjami OZE, dla których nie przewidziano wsparcia w ramach obowiązujących i planowanych w najbliższym czasie systemów wsparcia, są instalacje działające wyspowo, bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej, tzw. off grid.
Technologie powszechnie stosowane podłączone do sieci elektroenergetycznej będą natomiast podlegały dofinansowaniu w ramach instrumentów finansowych.
Jednocześnie informuję, iż to czy dany wydatek będzie uznany za kwalifikowalny jest przedmiotem oceny dokonywanej przez eksperta zewnętrznego na etapie oceny merytorycznej po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę.
Po stronie wnioskodawcy leży udowodnienie i opis we wniosku czy dana technologia jest nowsza od powszechnie stosowanej.
Ocena tego kryterium będzie dokonywana przez eksperta na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, np. w opisie projektu. Eksperci posiadają właściwą wiedzę merytoryczną w zakresie technologii OZE, na podstawie której mają możliwość oceny, które technologie można uznać za powszechnie stosowane, a które są od nich nowsze. Technologia, aby spełnić ten warunek musi być nowsza od powszechnie stosowanych technologii na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
Przykładem technologii spełniającej warunek „dana technologia OZE jest nowsza od powszechnie stosowanych technologii OZE lub dana technologia OZE charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE” są perowskity, które zostały wskazane w treści kryterium „Kwalifikowalność projektu”.

Pytanie 7

Jak rozumieć pojęcie klastra energii jako odrębną formę wnioskodawcy? Koordynator klastra (jako reprezentant) ma złożyć wniosek na budowę infrastruktury czyjej? Jakiegoś innego podmiotu w ramach klastra? Czy po prostu dowolny podmiot będący członkiem klastra składa wniosek w swoim imieniu? – ale wtedy wnioskodawcą jest podmiot działający w ramach klastra energii a nie klaster energii?

Odpowiedź 7

KLASTER ENERGII to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.
Kluczową rolę w funkcjonowaniu klastra energii będzie miał KOORDYNATOR ustalany przez członków klastra energii. Jest to podmiot, który będzie zajmował się reprezentacją interesów klastra energii jako porozumienia z podmiotami zewnętrznymi, jak również koordynacją działań i pracą wewnątrz klastra energii. Odpowiadając na pytanie w imieniu klastra wniosek składa koordynator. Dowolny podmiot/członek klastra nie może złożyć wniosku w imieniu klastra i sama przynależność do klastra nie daje punktów. To klaster musi być podmiotem występującym w projekcie.

Pytanie 8

Limity instalacji określone w regulaminie nie dotyczą „klastra energii” ? – czyli kogo w rozumieniu pytań powyżej? Czy przedsiębiorstwo, które jest członkiem klastra energii i składa wniosek w swoim imieniu jest zwolnione z ograniczeń limitów?

Odpowiedź 8

Limity określone w regulaminie nie dotyczą projektów parasolowych i projektów realizowanych przez klastry energii. Wszystkie inne projekty realizowane indywidualnie przez uprawnionych/ wskazanych w regulaminie wnioskodawców objęte są limitem w zakresie łącznej maksymalnej mocy zainstalowanych wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu.

Pytanie 9

Jak będzie weryfikowane kryterium „kwalifikowalności projektu” w kryteriach dostępu merytorycznych specyficznych?
Co należy rozumieć pod pojęciem „infrastruktury, co do której brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością, służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych”?

Odpowiedź 9

Zgodnie z ww. kryterium projekt powinien spełnić przynajmniej jeden z wymienionych warunków. W praktyce oznacza to, iż dotacja udzielana będzie na projekty, w których:

 • dana technologia OZE jest nowsza od powszechnie stosowanych technologii OZE
  lub
 • dana technologia OZE charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością względem innych dostępnych i powszechnie stosowanych technologii OZE (np. perowskity)
  lub
 • dany rodzaj OZE nie kwalifikuje się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Informujemy, iż to czy dany wydatek będzie uznany za kwalifikowalny jest przedmiotem oceny dokonywanej przez eksperta zewnętrznego na etapie oceny merytorycznej po zapoznaniu się z całością dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę.
Natomiast technologie powszechnie stosowane będą podlegały dofinansowaniu w ramach instrumentów finansowych.
Należy również pamiętać, iż wsparcie operacyjne, rozumiane jako systemy wsparcia wskazane w art. 69a obowiązującej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz wymienione w jej nowelizacji, jest skierowane do wszystkich instalacji OZE służących do wytwarzania energii elektrycznej.
Wyjątkiem są instalacje, które działają wyspowo, bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. off grid), ponieważ nie podlegają pod wsparcie operacyjne w myśl art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Pytanie 10

Czy osoby, które skorzystały w poprzedniej edycji z pieca na biomasę mogą w tym konkursie skorzystać z pomp ciepła?

Odpowiedź 10

Tak, udział w innych naborach czy konkursach nie wyklucza z możliwości ubiegania się o wsparcie w tym naborze. Należy jedynie pamiętać że wydatki ponoszone w innym projekcie nie mogą być przedstawiane do dofinasowania w tym projekcie i na odwrót. Istnieje zakaz podwójnego finasowania.

Pytanie 11

Czy w typie projektu „Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE” obowiązkowy jest zakup również magazynów energii? Czy infrastruktura do wytwarzania energii elektrycznej musi być obligatoryjnie uzupełniona o magazyny energii?

Odpowiedź 11

Nie, magazyn energii nie jest obligatoryjny.

Pytanie 12

Jaką max. wysokość dofinansowania może uzyskać spółka miejska (duże przedsiębiorstwo) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych?

Odpowiedź 12

Możliwy poziom dofinansowania jest określony w Regulaminie wyboru projektów w § 8 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu. Równocześnie informuję, iż zgodnie z § 13 w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85% oraz w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. Należy mieć również na uwadze, że procentowa wartość dofinansowania będzie uzależniona od wyboru rozporządzenia, na podstawie którego Wnioskodawca zamierza uzyskać pomoc.

Pytanie 13

W zakresie kryterium „Działania dyskryminacyjne” – wnioskodawca będący sp. handlową nie jest podmiotem wydającym akty prawne. Jednak jedynym jej właścicielem jest gmina. Kto w takim przypadku i jakie musi dać oświadczenie. Czy wystarczy tylko spółki, że jej nie dotyczy, czy także gmina? A jeżeli przedkładamy oświadczenie gminy to jaki punkt zaznaczamy – tak? Nie? Czy nie dotyczy? - (bo jednak wnioskodawcą jest spółka.

Odpowiedź 13

W sytuacji Jeśli wnioskodawcą (partnerem) jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny)( w Państwa sytuacji jesteście podmiotem zależnym i kontrolowanym przez JST), ocenie podlega, czy jednostka ta (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny) nie przyjęła obowiązujących aktów prawnych, które są dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w zakresie odnoszącym się do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez wnioskodawcę (partnera).

Pytanie 14

Wykonalność projektu w ciągu 3 lat (za którą można dostać 6 pkt) dotyczy wykonania rzeczowego projektu?

Odpowiedź 14

Zgodnie z kryterium Zasada „n+3” oceniane jest czy wnioskodawca zaplanował zakończenie projektu w ciągu 3 lat od planowanego terminu jego rozpoczęcia. Natomiast zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku przez planowaną datę zakończenia realizacji projektu należy rozumieć datę poniesienia ostatniego uzasadnionego wydatku. W związku z powyższym do spełnienia ww. kryterium brana będzie pod uwagę data zakończenia finansowego projektu.

Pytanie 15

Czy do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć modernizacje sieci energetycznej w budynku wraz z oświetleniem, która będzie wykorzystywać energię wyprodukowaną z OZE?

Odpowiedź 15

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalność wydatków określają Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Pytanie 16

Pytanie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy projekt obejmuje swoim zakresem budowę 2 szt. instalacji fotowoltaicznych, czy obydwie instalacje należy ująć jako jedno zadanie (w sekcji D ZADANIE), czy budowa każdej z instalacji ma stanowić odrębne zadanie (w sekcji D ZADANIE).

Odpowiedź 16

Decyzja w powyżej opisanej sytuacji należy do wnioskodawcy.

Data publikacji: 17.10.2023 | Kategoria: Często zadawane pytania | FELD0205IZ00001/23

Informacje o webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w ostatnim już, bezpłatnym webinarium z cyklu „Innowacyjne ŁÓDZKIE – szansa dla firm w programie HORYZONT EUROPA”. Celem spotkań jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami uczestnictwa i finansowania projektów w ramach Programu Ramowego HORYZONT Europa, a tym samym zachęcenie ich do aplikowania o środki w ogłoszonych naborach.
Najbliższe webinarium dotyczyć będzie zasad realizacji projektów klastrowych i mechanizmu HOP-ON w programie Horyzont Europa.

Najbliższe webinarium odbędzie się w formule online w następującym terminie:

 • 28 listopada 2023 roku w godz. 10:00 – 12.00 (rekrutacja do 24.11.2023 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich oraz jednostek badawczych działających na obszarze województwa łódzkiego zainteresowanych budowaniem swojej przewagi konkurencyjnej w oparciu o prace badawczo – rozwojowe i innowacyjne rozwiązania.

Program webinarium

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Program Ramowy HORYZONT Europa:
  • podstawowe informacje;
  • zasady uczestnictwa i finansowania;
  • jak poprawnie złożyć wniosek.
 3. Zasady realizacji projektów klastrowych i mechanizmu HOP-ON w programie HORYZONT Europa, w tym zakres wsparcia, zasady oceny projektów, dobre praktyki.
 4. Instrument STEP oraz usługa INNOPOINT – wsparcie przedsiębiorców na drodze do innowacyjności.
 5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi oraz ekspertów Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna.

Organizator webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

 

Data publikacji: 13.10.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE

31 października 2023 r. (wtorek) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Data publikacji: 11.10.2023 | Kategoria: Wiadomości

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Program Czyste Powietrze – wsparcie dla Ciebie i środowiska: wniosek o dofinansowanie”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z informacjami nt. jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się w formule online w następującym terminie:

 • 21 listopada 2023 roku w godz. 10.00-12.00 (rekrutacja do 16.11.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.


Dla kogo


Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program spotkania:

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Wsparcie w zakresie ochrony środowiska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
 4. Program priorytetowy Czyste Powietrze – podstawowe cele i założenia.
 5. Projekt Doradztwa Energetycznego.
 6. Wniosek o dofinansowanie :
  • składanie wniosku o przyznanie dotacji (generator wniosków - GWD);
  • wypełnienie przykładowego wniosku o dotację w GWD;
  • załączniki do wniosku o przyznanie dotacji;
  • wniosek o dofinansowanie z prefinansowaniem.
 7. Najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dofinansowanie.
 8. Pytania i odpowiedzi - panel z udziałem pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizator webinarium


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 10.10.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE
Strona 5 z 416
 
Top