Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Każdy wniosek o dofinansowanie przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. 

Weryfikacja wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria oceny opisane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w Regionalnym Programie dla województwa łódzkiego, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zero-jedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji,
 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
 • rodzaj beneficjenta (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:
  • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,
  • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi np. na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi itp.),
  • zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej.
 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych działań m.in. z:
  • typem projektów przewidzianych do wsparcia w Regionalnym Programie dla województwa łódzkiego i regulaminie konkursu,
  • zasięgiem geograficznym programu,
  • politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
 • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:
  • wymagana liczba egzemplarzy wniosku,
  • złożenie wniosku na wszystkich wymaganych nośnikach,
  • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
  • kompletność wymaganych załączników.
 • poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności zgodność z:
  • wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  • prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów. Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem [link do Instytucja Zarządzająca].

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega  wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • wykonalność techniczna/technologiczna,
 • wykonalność finansowa,
 • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,
 • realność wskaźników,
 • trwałość projektu.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. czy w wyniku jego realizacji wprowadzone zostaną innowacje, albo jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od  działania w programie, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wyłonić wnioski odpowiadające celom programu, bądź też wpływające na bieżące zapotrzebowanie w obszarze objętym dofinansowaniem, wprowadzane są dodatkowe kryteria. Często noszą nazwę strategicznych bądź rozstrzygających. Są one weryfikowane tylko w projektach, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich wcześniejszych etapach oceny. Mogą dotyczyć:

 • zakresu oddziaływania projektu, promując np. te o znaczeniu międzynarodowym,
 • liczby lub specyfiki osób, dla których stworzone zostaną miejsca pracy, promując np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub w określonym wieku,
 • terminu zakończenia realizacji projektu, promując np. przedsięwzięcia które zamkną się w okresie 2 lat.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. 

Wybór projektów do dofinansowania

 

Data publikacji: 07.03.2016 | Kategoria: Artykuły

Ewaluacja i jej funkcje

Ewaluacja* to badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznej.

Ewaluacja jest zatem próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie czy realizowane działania przyniosły efekty lub czy je przyniosą.

Biorąc pod uwagę cele jakie może pełnić ewaluacja, można stwierdzić, że ewaluacja pozwala na podsumowanie efektów działań podejmowanych w ramach danej interwencji i zwiększa zasób wiedzy na temat oddziaływania interwencji (funkcja konkluzywna), służy poprawie jakości działań podejmowanych w ramach bieżących i planowanych interwencji (funkcja formatywna), jak również pozwala na zwiększenie poziomu uspołecznienia interwencji (funkcja społeczno-polityczna).

Dodatkowe informacje z zakresu ewaluacji dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.

* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Ewaluacja w ramach Programu

Zadaniem ewaluacji, według podejścia stosowanego przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WŁ 2014-2020, jest pomoc zarówno w identyfikowaniu dobrych praktyk, jak i potencjalnych przeszkód i problemów związanych z realizacją RPO WŁ 2014-2020. Zadaniem ewaluacji nie jest poszukiwanie i piętnowanie błędów zidentyfikowanych na etapie programowania lub wdrażania Programu, tylko pomoc w ulepszaniu lub tworzeniu sprawnych mechanizmów zwiększających efektywność i skuteczność interwencji. Działania podejmowane w ramach prowadzonych badań mają skutkować oszacowaniem rzeczywistych lub spodziewanych efektów interwencji funduszy strukturalnych oraz określeniem związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy podjętymi działaniami a osiągniętymi rezultatami. Wiedza zebrana w toku prowadzonych badań ewaluacyjnych ma umożliwić sformułowanie rekomendacji, a w konsekwencji – ułatwić podejmowanie decyzji mających na celu poprawę jakości działań związanych z realizacją Programu.

Zintegrowanie ewaluacji z procesem programowania i wdrażania Programu zapewniono w Planie ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 m. in. poprzez odpowiednie określnie koncepcji poszczególnych badań ewaluacyjnych, każdorazowo biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania wyników badań w procesie programowania i wdrażania RPO WŁ 2014-2020. Realizowane ewaluacje mają na celu z jednej strony zbadanie procesu i mechanizmu wydatkowania środków, a z drugiej strony - zbadanie wpływu wydatkowanych środków na społeczność i gospodarkę województwa łódzkiego.

Organizacja procesu ewaluacji w ramach Programu

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wszystkie badania ewaluacyjne zlecane są podmiotom zewnętrznym w stosunku do Jednostki Ewaluacyjnej, a ich wybór odbywa się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Poszczególne ewaluacje realizowane są w ramach czterech głównych etapów:

 • przygotowanie ewaluacji i wybór wykonawcy,
 • realizacja badania ewaluacyjnego,
 • rozpowszechnianie wyników ewaluacji,
 • wykorzystanie wyników, w szczególności do:
  • wspomagania podjęcia decyzji odnośnie realizacji i zakresu interwencji prowadzonych w ramach RPO WŁ 2014-2020, np. przy dokonywaniu realokacji środków,
  • przeprowadzania zmian usprawniających w ramach realizowanych interwencji,
  • dostarczania dowodów służących projektowaniu i wdrażaniu interwencji w perspektywie finansowej 2021+,
  • oceny efektów realizacji polityki spójności.

W procesie ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 uczestniczą podmioty zaangażowane w programowanie oraz wdrażanie Programu, jak również Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Zapewnione zostało również powiązanie procesu ewaluacji z systemem monitorowania funduszy unijnych.

Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 realizuje ewaluacje na poziomie Programu, odpowiadając m.in. za opracowanie i monitorowanie planu ewaluacji RPO, jak również za realizację badań ewaluacyjnych zgodnie z Planem. Plan Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 podlega co najmniej raz do roku przeglądom i ewentualnym aktualizacjom, szczególnie w razie zidentyfikowania zmian w potrzebach informacyjnych. Jednostka Ewaluacyjna może również zrealizować badania nie ujęte w planie (tzw. badania ad hoc) w przypadku wystąpienia nagłej, niezidentyfikowanej wcześniej, potrzeby informacyjnej.

Każde badanie ewaluacyjne, którego raport końcowy został odebrany, podlega obowiązkowi upublicznienia w formie elektronicznej. W celu wykonania obowiązku upublicznienia JE RPO WŁ 2014-2020 przekazuje każdy odebrany raport końcowy do:

 • właściwej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej za pomocą unijnego systemu przesyłania danych dotyczących funduszy unijnych pomiędzy Komisją Europejską, a państwami członkowskimi (SFC2014),
 • Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020,
 • Krajowej Jednostki Ewaluacji w celu umieszczenia w Bazie Badań Ewaluacyjnych.

Plan Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020

W perspektywie finansowej UE 2014-2020 duży nacisk położono na integrację procesu ewaluacji z programowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych (PO). Integracja ta ma polegać na koordynacji prac analityczno-badawczych z procesem decyzyjnym w zakresie zarządzania PO oraz na zapewnieniu funkcjonalnego systemu instytucjonalnego. Efektem podjętych działań ma być:

 • podniesienie jakości procesu ewaluacji,
 • zwiększenie roli i użyteczności ewaluacji w procesie decyzyjnym,
 • jak najlepsze wykorzystanie wyników ewaluacji.

Jednym z podstawowych instrumentów koordynacji wyżej wymienionych działań jest plan ewaluacji, którego obowiązek sporządzenia wynika z:

 • Rozporządzenia Nr 1303/2013,
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • Umowy Partnerstwa,
 • Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej). Dokument zatwierdzony został Uchwałą nr 11/15 KM RPO WŁ 2014-2020 w dniu 3 grudnia 2015 r.

Plan ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 wyznacza ramy dla prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji, w tym efektywnej realizacji badań. Przedstawia on ramowy zakres dokumentu, sposób organizacji procesu ewaluacji na poziomie realizacji Programu, w tym działania dotyczące rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań, główne tematy badań ewaluacyjnych, wraz z ich opisem, planowanych do realizacji w ramach RPO WŁ 2014-2020, jak również wskazuje niezbędne do jego realizacji zasoby kadrowe i finansowe.

20 grudnia 2021 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 17/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 07.03.2016 | Kategoria: Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: SYSTEM

Informacje o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego zapraszają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wykorzystania środków zwrotnych.
Spotkania informacyjne będą się odbywać w następujących terminach
i lokalizacjach:

 • 15.03.2016 r. - Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.
 • 16.03.2016 r. - Łódź; Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro.
 • 17.03.2016 r. - Łowicz; Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 – I piętro.
 • 22.03.2016 r. - Sieradz; Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 – I piętro,
 • 30.03.2016 r. - Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.

Spotkania informacyjne odbędą się w godzinach 10:00 – 13:30 (rejestracja od godziny 9:45).
Rekrutacja na spotkanie informacyjne rozpoczyna się 4 marca 2016 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w danym spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w danym spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą tzw. ”start-upy”.

Program spotkania

 • Kompendium wiedzy młodego przedsiębiorcy - Inicjatywa JEREMIE,
 • Wsparcie zwrotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkań

Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego                                      
Biuro Główne                                                                                                                                                               

Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa


Biuro Regionalne w Łodzi
ul. Łąkowa 29, 
90-554 Łódź
lodzkie.jeremie@bgk.pl


Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania297.25 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź195 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów1.04 MB

docFormularz zgłoszeniowy Brzeziny130 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łowicz129.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz1.04 MB

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje

Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe, międzynarodowe rynki zbytu. Wnioski przyjmowane będą w terminie: 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.
Spotkanie odbędzie się 17 marca br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca br.

Po szczegóły dotyczące spotkania zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD020301IP0210004/15

15 marca br. zapraszamy na spotkanie, dotyczące udziału w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach I Osi priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania  i innowacje RPO WŁ na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z tworzeniem bądź rozwojem zaplecza B+R w celu prowadzenia działalności innowacyjnej. Termin przyjmowania wniosków prowadzony będzie w terminie: 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.
Spotkanie odbędzie się 15 marca br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 marca br.

Po szczegóły dotyczące spotkania zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | rpld b+r przedsiebiorstw

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars 2016 na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do udziału w konkursie Komisja Europejska zaprasza wszystkie regiony Unii Europejskiej.

Dzięki RegioStars mogą zostać zaprezentowane dobre praktyki w ramach rozwoju regionalnego. Celem konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 • Inteligentny wzrost,
 • Zrównoważony wzrost,
 • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
 • Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
 • Efektywne zarządzanie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora (uwaga: wszystkie dokumenty aplikacyjne dostępne są jedynie w języku angielskim). 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Data publikacji: 03.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

Wskaźnik produktu Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji należy wyliczyć w oparciu o definicję powierzchni użytkowej znajdującą się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (definicja i sposób mierzenia powierzchni użytkowej budynku oraz pomieszczeń, których nie należy do niej wliczać zawarta jest w art. 1a, pkt 5).
Źródłem pomiaru przedmiotowego wskaźnika po zrealizowaniu inwestycji mogą być dokumenty będące w posiadaniu beneficjenta, które będą potwierdzały faktyczną powierzchnię użytkową budynku, który był przedmiotem realizacji projektu, np. wpis do ewidencji środków trwałych, plan budynku, odbiór techniczny.

Data publikacji: 03.03.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 29.02.2016 r. na stronie internetowej www.power.wup.lodz.pl opublikowana została lista umów o dofinansowanie projektów z Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podpisanych w lutym 2016 r.

pdfLista umów o dofinansowanie projektów z Poddziałania 1.2.2 PO WER podpisanych w lutym 55.03 KB

 

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Łódzkiego termin składania wniosków na konkurs uległ zmianie. Ze względu na duże zainteresowanie został on wydłużony o tydzień do 10 marca.

Po szczegóły zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Data publikacji: 02.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | RPLD020301IP0210004/15
 
Top