Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Zapraszamy na spotkanie w związku z ogłoszeniem konkursu na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe, międzynarodowe rynki zbytu. Wnioski przyjmowane będą w terminie: 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.
Spotkanie odbędzie się 17 marca br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca br.

Po szczegóły dotyczące spotkania zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD020301IP0210004/15

15 marca br. zapraszamy na spotkanie, dotyczące udziału w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach I Osi priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania  i innowacje RPO WŁ na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z tworzeniem bądź rozwojem zaplecza B+R w celu prowadzenia działalności innowacyjnej. Termin przyjmowania wniosków prowadzony będzie w terminie: 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.
Spotkanie odbędzie się 15 marca br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 marca br.

Po szczegóły dotyczące spotkania zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | rpld b+r przedsiebiorstw

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars 2016 na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do udziału w konkursie Komisja Europejska zaprasza wszystkie regiony Unii Europejskiej.

Dzięki RegioStars mogą zostać zaprezentowane dobre praktyki w ramach rozwoju regionalnego. Celem konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Inteligentny wzrost,
  • Zrównoważony wzrost,
  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
  • Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
  • Efektywne zarządzanie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora (uwaga: wszystkie dokumenty aplikacyjne dostępne są jedynie w języku angielskim). 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Data publikacji: 03.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

Wskaźnik produktu Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji należy wyliczyć w oparciu o definicję powierzchni użytkowej znajdującą się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (definicja i sposób mierzenia powierzchni użytkowej budynku oraz pomieszczeń, których nie należy do niej wliczać zawarta jest w art. 1a, pkt 5).
Źródłem pomiaru przedmiotowego wskaźnika po zrealizowaniu inwestycji mogą być dokumenty będące w posiadaniu beneficjenta, które będą potwierdzały faktyczną powierzchnię użytkową budynku, który był przedmiotem realizacji projektu, np. wpis do ewidencji środków trwałych, plan budynku, odbiór techniczny.

Data publikacji: 03.03.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 29.02.2016 r. na stronie internetowej www.power.wup.lodz.pl opublikowana została lista umów o dofinansowanie projektów z Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podpisanych w lutym 2016 r.

pdfLista umów o dofinansowanie projektów z Poddziałania 1.2.2 PO WER podpisanych w lutym 55.03 KB

 

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: Wiadomości

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Województwa Łódzkiego termin składania wniosków na konkurs uległ zmianie. Ze względu na duże zainteresowanie został on wydłużony o tydzień do 10 marca.

Po szczegóły zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Data publikacji: 02.03.2016 | Kategoria: Wiadomości | RPLD020301IP0210004/15

W dn. 13 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W uszczegółowieniu dokonano zmian w części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań oraz części III. Indykatywny plan finansowy.
Dokument obowiązuje od dn. 13 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 13.12.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Data publikacji: 04.03.2016 | Kategoria: SYSTEM
 
Top