Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Łódzkiego. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego umiejscowione są  Departamenty, którym powierzona została realizacja programu. Instytucja Zarządzająca odpowiada  za sprawną i poprawną realizację programu– zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i sprawdzenie poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualizacji i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 8. Nakładanie korekt finansowych;
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 10. Ewaluację programu; 
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu; 
 12. Zapewnienie informacji o programie i jego promocji. 

 

Instytucja Zarządzająca  może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).


Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

Departament Polityki Regionalnej

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Tel.: 42 663 3092, Fax: 42 663 3094

E-mail: pr@lodzkie.pl

 

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Tel.: 42 663 3064, Fax: 42 663 3054,

E-mail: rpo@lodzkie.pl

 

Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź,

Tel.: 42 663 3080, Fax: 42 663 3082,

E-mail: efs@lodzkie.pl

 

Departament Promocji

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel. 42 663 36 00 fax. 42 663 36 02

e-mail: promocja@lodzkie.pl

 

Departament Finansów

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,

Tel.: 42 663 3500, Fax: 42 663 3502,

E-mail: fm.info@lodzkie.pl

 

 
Top