Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

 

Wydział Ewaluacji – Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020
Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 42 663 31 35 / fax 42 663 30 94
e-mail: ewaluacja@lodzkie.pl

 

Kadra Jednostki Ewaluacyjnej

Adam Kobylański
Naczelnik Wydziału Ewaluacji 
tel.: (042) 663 31 38

Przemysław Wąsikowski
Główny specjalista ds. ewaluacji
tel.: (042) 663 31 34

Cezary Strąkowski
Inspektor ds. ewaluacji
tel.: (042) 663 31 35

Adam Rutkowski
Inspektor ds. ewaluacji
tel.: (042) 663 31 35

 

Data publikacji: 11.03.2016 | Kategoria: Ewaluacja

 

6 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


14 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


16 października 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 30 czerwca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


2 marca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


17 stycznia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


30 stycznia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 15 lipca 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3).
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


30 maja 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


24 stycznia 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


20 grudnia 2021 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 17/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest w zakładce Ewaluacja.


17 listopada 2021 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. Ewaluacja „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


15 października 2021 roku odebraliśmy raport końcowy dotyczący ewaluacji pt. Ewaluacja Programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


11 stycznia 2021 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 2/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest w zakładce Ewaluacja.


24 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego z badania pt. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


12 listopada 2019 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 11/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest w zakładce Ewaluacja.


8 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


18 marca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020. Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 25 stycznia 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 25 stycznia 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim – warunki powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 20 września 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 11/18 zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W dniu 18 grudnia 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Dodatkowe informacje oraz  raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty


30 listopada 2017 roku podpisano protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnienie kryteriów wyboru projektów”.
Dodatkowe informacje, raporty cząstkowe oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 21 lipca 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa”.

Dodatkowe informacje dostępne są w raporcie końcowym.


W dniu 12 czerwca 2017 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 16 lutego 2017 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program operacyjny ojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 4/17 zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Plan Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020


W dniu 12 grudnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działąń przewidzianych w rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjewództwa Łodzkiego na lata 2014-2020"

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 8 sierpnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wysokospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 21 lipca 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 3 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 zatwierdził Plan Ewaluacji RPO WŁ na lata 2014-2020. Opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) dokument pn. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony Uchwałą nr 11/15 KM RPO WŁ 2014-2020.

Dokument dostępny jest tutaj.

Data publikacji: 11.03.2016 | Kategoria: Ewaluacja

Prawdopodobnie została usunięta z serwera, została zmieniona jej nazwa, wygasła jej zawartość lub jest czasowo niedostępna.

Data publikacji: 10.03.2016 | Kategoria: SYSTEM

Dodatkowe informacje

Data publikacji: 08.03.2016 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD110101IZ0010001/16

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 opracowała "Strategię w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach regionalnych programów współfinansowanych z funduszy europejskich" w ramach której wskazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji, przyjmując aktywne uporządkowane i ukierunkowane podejście do zagrożenia. Swoje zdecydowane zaangażowanie wyraża poprzez opracowanie i przyjęcie dokumnetów i procedur, do stosowania których zobowiązani są wszyscy pracownicy. Zakres określonych działań obejmuje zapobieganie, identyfikację, zarządzanie ryzykiem, zwalczanie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia oszustwa, korupcji lub nadużycia finansowego. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 wyrażając zdecydowaną postawę w stosunku do zwalczania nadużyć kieruje się zasadą rzetelności, uczciwości, tworzy i propaguje etyczne normy zachowania przyczyniając się do budowania kultury zapobiegania i przeciwdziałania tego typu incydentom.

Jako nadużycie rozumie się oszustwo popełnione dla własnej korzyści lub przyniesienia strat drgiej stronie. Obejmuje ono szeroki zakres naruszenia prawa, choćby kradzież sprzeniewierzenie środków, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzenie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, ukrywanie istotnych faktów i inne. Czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest intencyjność i celowośc działań. W odniesieniu do wydatków z budżetu Wspólnot Europejskich nadużycia finansowe zdefiniowanano jako umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące posługiwania się fałszywymi, nieścisłymi lub niekompletnymi dokumentami, zatajania informacji w celu sprzeniewierzenia, bezprawnego zatrzymania lub niewłaściwego wykorzystania środków do innych celów niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.
Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ, prosimy o jego zgłoszenie:
•    pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

•    lub drogą elektroniczną, za pomocą formularza poniżej

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca zachęca do zapoznawania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych:

Dodatkowe informacje

 • Temat dokumentu Instrumenty finansowe
 • Rodzaj dokumentu Inne
Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Łódzkiego. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego umiejscowione są  Departamenty, którym powierzona została realizacja programu. Instytucja Zarządzająca odpowiada  za sprawną i poprawną realizację programu– zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i sprawdzenie poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualizacji i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 8. Nakładanie korekt finansowych;
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 10. Ewaluację programu; 
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu; 
 12. Zapewnienie informacji o programie i jego promocji. 

 

Instytucja Zarządzająca  może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).


Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

Departament Polityki Regionalnej

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Tel.: 42 663 3092, Fax: 42 663 3094

E-mail: pr@lodzkie.pl

 

Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Tel.: 42 663 3064, Fax: 42 663 3054,

E-mail: rpo@lodzkie.pl

 

Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020

ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź,

Tel.: 42 663 3080, Fax: 42 663 3082,

E-mail: efs@lodzkie.pl

 

Departament Promocji

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel. 42 663 36 00 fax. 42 663 36 02

e-mail: promocja@lodzkie.pl

 

Departament Finansów

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,

Tel.: 42 663 3500, Fax: 42 663 3502,

E-mail: fm.info@lodzkie.pl

 

Data publikacji: 07.03.2016 | Kategoria: Dowiedz sie o instytucjach w Programie

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczone  są informacje o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.

Przysługującym środkiem odwoławczym jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę projektu uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty. W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Na decyzję o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, że kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione.

Procedura odwoławcza w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15). Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z dokumentacją konkursową

Data publikacji: 07.03.2016 | Kategoria: Artykuły
 
Top