Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło pdfWytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020440.58 KB.

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodność działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Data publikacji: 11.01.2016 | Kategoria: Wiadomości

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniu                                         

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
pn. „Aktualne konkursy – Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody oraz Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji Środowiska”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się:

  • 21 stycznia 2016 r. w Łodzi, w godzinach 09:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 08:45); sala konferencyjna w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro.
  • 22 stycznia 2016 r. w Sieradzu, w godzinach 09:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 08:45); w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sieradza, ul. Plac Wojewódzki 1 – II piętro.
  • 26 stycznia 2016 r. w Skierniewicach, w godzinach 12:30 – 15:00 (rejestracja od godziny 12:15); sala konferencyjna Urzędu Miasta w Skierniewicach ul. Senatorska 12 – I piętro.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z organizatorem.


Dla kogo


Do skorzystania ze spotkania informacyjnego zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie ochrony przyrody,
a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, PGL Lasy Państwowe, szkół wyższych.
Program spotkania informacyjnego
•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich.
•    Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.
•    Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkań informacyjnych

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Skierniewicach                             
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania Łódź i Sieradz266.94 KB

pdfProgram spotkania Skierniewice266.14 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź130 KB

docFormularz zgłoszeniowy Skierniewice130 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz1.04 MB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 11.01.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

PIFE CIAG NOWY CIAG

Uprzejmie informujemy, iż z powodów technicznych w dniu 05.01.2016 r. kontakt ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich z LPI w Łowiczu  będzie utrudniony. Pytania z zakresu Funduszy Europejskich prosimy kierować do GPI w Łodzi:

tel.: 42 291 97 60; 42 663 34 05;  
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl;
komunikator skype czynny w godz. 12:00-15:00,
nazwa użytkownika: GPILodz.

Data publikacji: 05.01.2016 | Kategoria: Wiadomości

Informujemy, że 5 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włącza do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 następujące szkolenia:

1. Kwalifikowalność wydatków,
2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS dostępnej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szkoleń na Platformie Oceniających Projekty EFS, informujemy, iż wszelkie sprawy związane z przedmiotowymi szkoleniami należy kierować pod adres:  pokl@lodzkie.pl. Jednocześnie informuję, że szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS dotyczą tylko i wyłącznie kandydatów na ekspertów wpisanych do wykazu w ramach obszarów dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Data publikacji: 05.01.2016 | Kategoria: Wydarzenia (wiadomosci)

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym  pn. „Dokumentacja konkursowa i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-14:15 (rejestracja od godz. 10:45)  w Starostwie Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, sala konferencyjna, II piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 11 stycznia br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 34 63.

Dla kogo


Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego oraz miasta na prawach powiatu - Piotrkowa Trybunalskiego.

Program spotkania informacyjnego
•    Omówienie wniosku o dofinasowanie dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne;
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel.: 42 663 34 63, 42 663 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania274.1 KB

docFormularz zgłoszeniowy1.04 MB

pdfPlakat399.59 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.01.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15

Poniżej prezentujemy opublikowany przez Komisję Europejską poradnik pt. Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Dokument zawiera praktyczne porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Poradnik nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk

pdfZamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.2.26 MB

Data publikacji: 31.12.2015 | Kategoria: Wiadomości

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" - Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Bezpośredni link do ogłoszenia o naborze.

Szczegółowe informacje o naborach, w tym regulaminy, dostepne są również na stronach internetowych www.power.wup.lodz.pl oraz www.rpo.wup.lodz.pl.

Data publikacji: 30.12.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Z uwagi na trwające wciąż prace nad Strategią ZIT, a co za tym idzie brak zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 kryteriów wyboru projektów, które muszą wynikać ze Strategii ZIT, nie jest możliwe ogłoszenie w IV kwartale br. konkursów dedykowanych projektom realizowanym w ramach Strategii ZIT w następujących poddziałaniach w osiach priorytetowych: VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne:

  • Poddziałaniu VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
  • Poddziałaniu IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
  • Podziałaniu IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Nowe terminy ogłoszenia konkursów, w uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem ŁOM zostały wskazane w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016. Dla wszystkich trzech poddziałań przewidziano ogłoszenie konkursu na III kwartał 2016 r.

Ponadto, w związku z brakiem ostatecznej uzgodnionej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską wersji dokumentu wykonawczego dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej, a także koniecznością wydzielenia w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski środków EFRR na potrzeby nowego poddziałania, zmniejszona zostanie kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla planowanego na IV kwartał br. konkursu w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

Data publikacji: 29.12.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

W ślad za wymaganiami Komisji Europejskiej, warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na działania realizowane w zakresie:
•    osi priorytetowej III Transport - działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski,
•    osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - działanie IV.2 Termomodernizacja budynków oraz działanie IV.3 Ochrona powietrza jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN).


Pod pojęciem planów gospodarki niskoemisyjnej w osi priorytetowej III Transport - działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski należy rozumieć również zapisy innych dokumentów równoważnych (np. Strategii ZIT lub planów mobilności miejskiej) zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Na potrzeby działania III.1 zarówno PGN jak i ww. dokumenty równoważne powinny uwzględniać  takie kwestie jak zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).


Wymóg ten został przetransponowany zarówno do uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, jak również do kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN zapewnianiające wysoką jakość i porównywalność planów gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z założeń Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (m.in. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie internetowej:
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/


Korzystając z oferowanego przez powyższy Projekt wsparcia w zakresie zapewnienia odpowiedniej weryfikacji PGN w dniu 22 grudnia 2015 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej między Województwem Łódzkim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW), precyzujące procedurę weryfikacji PGN. Zgodnie z Porozumieniem plany gospodarki niskoemisyjnej składane przez potencjalnych Beneficjentów do WFOŚiGW będą oceniane pod względem spełnienia warunków określonych w Szczególowych wymaganiach w zakresie planów gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o listę sprawdzającą zawartość PGN. W przypadku zgodności przedstawionego przez potencjalnego Beneficjenta do zaopiniowania PGN ze Szczegółowymi wymaganiami, WFOŚiGW wystawi potencjalnemu Beneficjentowi Zaświadczenie o zaopiniowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej. W przypadku braku zgodności przedstawionego przez potencjalnego Beneficjenta do zaopiniowania PGN ze Szczegółowymi wymaganiami, WFOŚiGW przekaże potencjalnemu Beneficjentowi, a w przypadku, gdy nie był on odpowiedzialny za przygotowanie PGN, właściwemu podmiotowi, wykaz poprawek, uzupełnień mający na celu weryfikację i ponowne złożenie PGN. Zaświadczenie lub wykaz poprawek i uzupełnień do PGN-u zostanie  wydany  przez WFOŚiGW w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia PGN przez potencjalnego Beneficjenta.

 

 

Data publikacji: 29.12.2015 | Kategoria: Wiadomości

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działająca na terenie  województwa łódzkiego zaprasza do udziału w kolejnych, bezpłatnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkania dotyczyć będą tematyki ochrony środowiska.

Spotkania  informacyjne odbędą się w dniu 13 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:30) w następujących miejscowościach:
•    Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15 – I piętro.
•    Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A – I piętro.
•    Kutno; Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.
•    Łódź; Sala konferencyjna w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro.
•    Sieradz; Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1 – II piętro.

Rekrutacja na spotkania informacyjne rozpoczyna się 30 grudnia 2015 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania informacyjnego zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie ochrony środowiska.

Program spotkań informacyjnych
•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich;
•    Wsparcie w obszarze ochrony środowiska w ramach programów współfinasowanych z Funduszy Europejskich;
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkań informacyjnych

Organizator spotkania w  Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail:


Organizator spotkania w Brzezinach:
LPI w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail:


Organizator spotkania w Kutnie:
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail:


Organizator spotkania w Sieradzu:
LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail:

pdfProgram spotkania278.59 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź129.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów128.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Brzeziny129.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Kutno1.04 MB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz1.04 MB


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 28.12.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top