Artykuły

Artykuły (79)

%PM, %30 %693 %2020 %16:%Lis

Harmonogram na 2021 rok

 

30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1202/20 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Obowiązuje od 30.11.2020

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 02.11.2016 r.

Dnia 2 listopada 2016 r. Uchwałą nr 1330/16 Zarząd Województwa Łódzkiego zaktualizował „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.
Aktualizacja „Procedury” uwzględnia zmiany wynikające z doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji i ma na celu uczynienie bardziej czytelnymi wymagań stawianych programom rewitalizacji przez „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (przede wszystkim gminom przygotowującym programy).

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.11.2016 r.1.6 MB

 

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 31.08.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1000/16 zmieniającą Uchwałę Nr 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Zmiana „Procedury” wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do zmiany Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Dodatkowo, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji oraz opinii przedstawionej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczącą sporządzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaktualizowano załącznik nr 1 do Procedury – Listę sprawdzającą spełnienie wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji.

Zaktualizowana Procedura obowiązuje od 31 sierpnia 2016 r.

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.08.2016 r.715.62 KB

 


 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO WŁ.

Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO WŁ

W ramach RPO WŁ 2014-2020 wspierane będą przedsięwzięcia, wynikające z kompleksowych, wieloletnich programów rewitalizacji zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ.

Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, przyjętej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się do gmin, aby od dnia 15 marca 2016 r. przekazywały opracowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na adres:

 • korespondencyjny – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem „PRI – Program rewitalizacji gminy…”),
 • e-mail – pr@lodzkie.pl (o temacie „PRI – Program rewitalizacji gminy…”).

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości osobami do kontaktu są:

 • Natalia Kacprzak tel. 42 663 31 03,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek tel. 42 663 31 36,
 • Julita Sobala tel. 42 663 37 07.

 

Załącznik:

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,1.65 MB

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym, weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programu określonych w Załączniku do Wytycznych.

Programy rewitalizacji zamieszczane są w Wykazie zgodnie z kolejnością uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, że w Wykazie może znajdować się tylko jeden program rewitalizacji danej gminy. W przypadku aktualizacji programu zamieszczonego w Wykazie, gmina jest zobowiązana przedłożyć program do ponownej weryfikacji, jeżeli planuje uczestniczyć w konkursach w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w których pozytywna weryfikacja programu rewitalizacji warunkuje otrzymanie wsparcia lub stanowi o przyznaniu jakichkolwiek preferencji.

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji

%PM, %02 %500 %2020 %12:%Lis

Spotkania z rewitalizacją - zgłoszenia

17 lutego 2020 roku Województwo Łódzkie zawarło umowę z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego. Zadanie jest realizowane pn. „Spotkania z rewitalizacją”, a jego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji, jak również integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Tematyka „Spotkań z rewitalizacją”

Zaplanowane spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin będą prowadzone w 4 modułach tematycznych:

 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, m.in. prawo pierwokupu, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji,
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
 • dostępność w rewitalizacji.

Dla kogo/Adresaci wsparcia

Planowane spotkania edukacyjne skierowane są dla przedstawicieli wszystkich gmin województwa łódzkiego, tj. zarówno tych, które mają opracowany program rewitalizacji wpisany na listę programów pozytywnie zweryfikowanych pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i takich, które planują podjąć działania rewitalizacyjne w przyszłości.
Spotkania edukacyjne skierowane są zarówno do pracowników samorządowych, jak również do członków Komitetów Rewitalizacji oraz liderów lokalnych wspierających gminę w procesie rewitalizacji.

Czas trwania projektu

Cykl 20 spotkań został zaplanowany na okres od września 2020 r. do października 2021 r. i obejmie takie formy podnoszenia kompetencji jak: seminarium, warsztaty, wykład ekspercki, wizyta studyjna, gra terenowa. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo eksperckie, które będzie prowadzone m.in. w formie indywidualnych konsultacji dla gmin.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rozważana jest możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu i tym samym aneksowania podpisanej umowy dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Korzyści dla gminy

 • udział w darmowych seminariach, warsztatach, wykładach, wizytach studyjnych i grach terenowych;
 • bezpłatne wsparcie doradcze;
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności w rewitalizacji (spotkania praktyków);
 • udział w projekcie, który integruje środowiska zajmujące się rewitalizacją.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mailowego na adres: strategia2020@lodzkie.pl lub telefonicznego z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej:

 • Joanna Kubiak – 42 663 31 73,
 • Ilona Piątek – 42 663 31 36,
 • Natalia Urbaniak – 42 663 31 03.
%AM, %02 %497 %2020 %11:%Lis

Zespół ds. rewitalizacji

W marcu 2020 r. Marszałek Województwa Łódzkiego powołał Zespół ds. Rewitalizacji.

Głównym zadaniem Zespołu jest zapewnienie wsparcia merytorycznego gminom w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych na terenie Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego

 • Joanna Kubiak – koordynator 42 663 3173,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek 42 663 3173,
 • Jarosław Góralczyk 42 663 3749,
 • Paulina Lewandowska 42 663 3133,
 • Ilona Piątek 42 663 3110,
 • Monika Urbaniak 42 6633102,
 • Natalia Urbaniak 42 663 3013.

lub mailowego strategia2020@lodzkie.pl.

%AM, %15 %391 %2020 %10:%Paź

Badanie klientów PIFE

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dbając o jak najwyższe standardy jakości obsługi klienta oraz pragnąc odpowiedzieć na potrzeby klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo, a ich wyniki posłużą do oceny pracy poszczególnych Punktów Informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych usług.

Wypełnienie ankiety trwa max. 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: pife@lodzkie.pl

 

Badanie klientów PIFE

Serdecznie zachęcamy do podzielenia się Państwa opinią o konsultacji w PIFE. Zajmie to tylko 5 minut, a nam pomoże dostosować usługi do Państwa oczekiwań.
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy konsultacji? Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złą, niską ocenę, a 5 oznacza ocenę dobrą, wysoką.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  - Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  - Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
  - Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  - Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.
  - Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  - Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  - Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony.
  - Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  - Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”.
  - Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
  - Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”.
  - Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.
  - Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”.
  - Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”.
  - Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.

 

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałakowski Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-08. Ostatniej, istotnej aktualizacji dokonano 2018-01-17.

Portal jest częsciowo zgodny z ustawą z 4 kwetnia 2109 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych niżej niezgodności lub wyłączeń:

 • możliwe są sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty, opublikowane na stronie są niedostepne z uwagi na kilka faktów:
  - pochodzą z różnych źródeł,
  - są bardzo obrzerne, tym samym wytwarzało je kilka komórek organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść,
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone na serwisie mogą nie posiadać wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • z uwagi na ograniczenia systemowe redaktorzy na serwisie nie stosują znacznika lang.

Oświadczenie sporządzono 2020-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z Wydziałem Komunikacji Funduszy Europejskich pod adresem poczty elektronicznej: promocja.rpo@lodzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 42 663 36 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa bez użycia myszki. Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, umożliwiającą szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • wiadomości,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • wyszukiwarki dotacji,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się powiekszyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

W serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego znajdują się pliki do pobrania. Niektóre z nich pochodzą z instytucji zewnętrznych (tj. instytucji pośredniczących). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

W przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

W serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alterantywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomoca skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiekszanie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wada wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Staramy sie zapewnić dostepność naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, lub masz uwagi i chcesz nam pomóc poprawić Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: promocja.rpo@lodzkie.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatwyny sposób dostępu do informacji.

W pzypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich mozliwości skarbę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajdujący się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • odpowiednie oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Dostepność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został softphon połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie:
do Biura Podawczego:

 • e-mailowo na adres info@lodzkie.pl,
 • osobiście - al. Piłsudskiego 8 - parter, (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
 • telefonicznie - 42 663 33 80 lub 695 356 594,
  lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:
 • e-mailowo, osobiście lub telefonicznie.

W zgłoszeniu należy podać m.in.:

 • imię i nazwisko klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
 • kontakt do klienta,
 • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.

Aplikacja mobilna

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

 

 

 

%AM, %26 %443 %2020 %11:%Maj

Harmonogram na 2020 rok

 

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2020 roku, natomiast nabór rozpocznie się w grudniu 2020 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące zakupu lub modernizacji taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (w ramach projektu możliwe będzie wsparcie dla zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru).
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 8 mln EUR.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o rezygnacji z ogłoszenia dwóch konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok w ramach:

 • Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii,
 • Działania V.2 Gospodarka odpadami.

Jednocześnie planuje się organizację konkursów w powyższych obszarach w przyszłym roku. Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie naborów na 2021 rok, który zostanie opublikowany do 30 listopada br. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na naszej stronie internetowej, w celu uzyskania dalszych informacji.

 


13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1135/20 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.
Dokument obowiązuje od 13 listopada 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

Strona 1 z 6
 
Top