Artykuły

Artykuły (80)

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2021 r.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

logo FE Program Regionalny rgb 1

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

znak barw rp poziom szara ramka rgb

Pamiętaj, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

UE EFRR rgb 1

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

FE poziom pl 1 rgb
 

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów - zastosuj wspólny znak Fundusze Europejskie.

    
logo FE 1   

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

www UE EFSI rgb 1

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz  zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do  rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa wraz z napisem „Województwo Łódzkieƒˆ" umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

ciag feprreg rrp wl ueefrr 01

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa, który wraz z napisem „Województwo Łódzkie" tworzy jeden znak.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Tablice informacyjne i pamiątkowe

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności3.85 MB określiliśmy wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-20206.33 MB.

Wzory znaków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

pdfKarta Wizualizacji dla Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego1.23 MB

Logo do pobrania

Funduszy Europejskich

zipZnak Funduszy Europejskich (wersja polska)12.25 MB

zipZnak Funduszy Europejskich (wersja angielska)13.72 MB

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu

zipProgramy Regionalne11.29 MB
zipZnak Punktu Informacyjnego11.9 MB

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej        

zipBarwy Rzeczypospolitej Polskiej15.72 MB

Znak Unii Europejskiej

zipZnak Unia Europejska (wersja polska i angielska)12.74 MB 
zipZnak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (wersja polska i angielska)18.43 MB
zipZnak Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym (wersja polska i angielska)14.61 MB
zipZnak Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (wersja polska i angielska) 17.47 MB

Zestawienia znaków (zalecane po 1 stycznia 2021 roku)

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 57.29 MB

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 45.42 MB

zip Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 56.64 MB

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 44.55 MB

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 58.24 MB

zipFundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 45,55 MB

Znaki Województwa Łódzkiego (zalecane po 1 stycznia 2021 roku)

zipZnaki Województwa Łódzkiego (wersja polska i angielska, kolorowa) 6.59 MB

zipZnaki Województwa Łódzkiego (wersja polska i angielska, czarno-biała) 9.11 MB
      

%PM, %30 %693 %2020 %16:%Lis

Harmonogram na 2021 rok

 

29 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 55/21 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od 29 stycznia 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 02.11.2016 r.

Dnia 2 listopada 2016 r. Uchwałą nr 1330/16 Zarząd Województwa Łódzkiego zaktualizował „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.
Aktualizacja „Procedury” uwzględnia zmiany wynikające z doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji i ma na celu uczynienie bardziej czytelnymi wymagań stawianych programom rewitalizacji przez „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (przede wszystkim gminom przygotowującym programy).

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.11.2016 r.1.6 MB

 

Procedura weryfikacji programów rewitalizacji w IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – aktualizacja z dnia 31.08.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1000/16 zmieniającą Uchwałę Nr 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Zmiana „Procedury” wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do zmiany Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Dodatkowo, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w weryfikacji programów rewitalizacji oraz opinii przedstawionej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczącą sporządzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zaktualizowano załącznik nr 1 do Procedury – Listę sprawdzającą spełnienie wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji.

Zaktualizowana Procedura obowiązuje od 31 sierpnia 2016 r.

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31.08.2016 r.715.62 KB

 


 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą 279/16 przyjął „Procedurę weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO WŁ.

Procedura oceny programów rewitalizacji przez IZ RPO WŁ

W ramach RPO WŁ 2014-2020 wspierane będą przedsięwzięcia, wynikające z kompleksowych, wieloletnich programów rewitalizacji zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ.

Weryfikacja będzie dokonywana na podstawie Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, przyjętej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się do gmin, aby od dnia 15 marca 2016 r. przekazywały opracowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na adres:

 • korespondencyjny – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem „PRI – Program rewitalizacji gminy…”),
 • e-mail – pr@lodzkie.pl (o temacie „PRI – Program rewitalizacji gminy…”).

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości osobami do kontaktu są:

 • Natalia Kacprzak tel. 42 663 31 03,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek tel. 42 663 31 36,
 • Julita Sobala tel. 42 663 37 07.

 

Załącznik:

pdfProcedura weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,1.65 MB

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym, weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programu określonych w Załączniku do Wytycznych.

Programy rewitalizacji zamieszczane są w Wykazie zgodnie z kolejnością uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, że w Wykazie może znajdować się tylko jeden program rewitalizacji danej gminy. W przypadku aktualizacji programu zamieszczonego w Wykazie, gmina jest zobowiązana przedłożyć program do ponownej weryfikacji, jeżeli planuje uczestniczyć w konkursach w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w których pozytywna weryfikacja programu rewitalizacji warunkuje otrzymanie wsparcia lub stanowi o przyznaniu jakichkolwiek preferencji.

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji

%PM, %02 %500 %2020 %12:%Lis

Spotkania z rewitalizacją - zgłoszenia

 

17 lutego 2020 roku Województwo Łódzkie zawarło umowę z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu województwa łódzkiego. Zadanie jest realizowane pn. „Spotkania z rewitalizacją”, a jego celem jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, wsparcie doradcze, wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji, jak również integrowanie środowisk zainteresowanych rewitalizacją.

Tematyka „Spotkań z rewitalizacją”

Zaplanowane spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin będą prowadzone w 4 modułach tematycznych:

 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, m.in. prawo pierwokupu, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji,
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
 • dostępność w rewitalizacji.

Dla kogo/Adresaci wsparcia

Planowane spotkania edukacyjne skierowane są dla przedstawicieli wszystkich gmin województwa łódzkiego, tj. zarówno tych, które mają opracowany program rewitalizacji wpisany na listę programów pozytywnie zweryfikowanych pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i takich, które planują podjąć działania rewitalizacyjne w przyszłości.
Spotkania edukacyjne skierowane są zarówno do pracowników samorządowych, jak również do członków Komitetów Rewitalizacji oraz liderów lokalnych wspierających gminę w procesie rewitalizacji.

Czas trwania projektu

Cykl 20 spotkań został zaplanowany na okres od września 2020 r. do października 2021 r. i obejmie takie formy podnoszenia kompetencji jak: seminarium, warsztaty, wykład ekspercki, wizyta studyjna, gra terenowa. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo eksperckie, które będzie prowadzone m.in. w formie indywidualnych konsultacji dla gmin.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 rozważana jest możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu i tym samym aneksowania podpisanej umowy dotacji pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Korzyści dla gminy

 • udział w darmowych seminariach, warsztatach, wykładach, wizytach studyjnych i praktycznych szkoleniach specjalistycznych;
 • bezpłatne wsparcie doradcze;
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji, zarządzania rewitalizacją i włączania społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności w rewitalizacji (spotkania praktyków);
 • udział w projekcie, który integruje środowiska zajmujące się rewitalizacją.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mailowego na adres: strategia2020@lodzkie.pl lub telefonicznego z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej:

 • Joanna Kubiak – 42 663 31 73,
 • Ilona Piątek – 42 663 31 36,
 • Natalia Urbaniak – 42 663 31 03.
%AM, %02 %497 %2020 %11:%Lis

Zespół ds. rewitalizacji

W marcu 2020 r. Marszałek Województwa Łódzkiego powołał Zespół ds. Rewitalizacji.

Głównym zadaniem Zespołu jest zapewnienie wsparcia merytorycznego gminom w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych na terenie Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy do kontaktu mailowego strategia2020@lodzkie.pl lub telefonicznego:

 • Joanna Kubiak – koordynator 42 663 3173,
 • Agnieszka Bednarska-Bernatek 42 663 3173,
 • Jarosław Góralczyk 42 663 3749,
 • Paulina Lewandowska 42 663 3133,
 • Ilona Piątek 42 663 3110,
 • Monika Urbaniak 42 6633102,
 • Natalia Urbaniak 42 663 3013,

w przypadku pytań z zakresu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej:

 • Justyna Trzos-Lisicka 42 663 3660,
 • Joanna Zalewska 42 663 3642.
%AM, %15 %391 %2020 %10:%Paź

Badanie klientów PIFE

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za skorzystanie z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dbając o jak najwyższe standardy jakości obsługi klienta oraz pragnąc odpowiedzieć na potrzeby klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety nt. konsultacji i udzielonej pomocy. Ankieta jest anonimowa, tzn. odpowiedzi zostaną przeanalizowane zbiorczo, a ich wyniki posłużą do oceny pracy poszczególnych Punktów Informacyjnych oraz do poprawienia oferowanych usług.

Wypełnienie ankiety trwa max. 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

W przypadku jakichkolwiek trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: pife@lodzkie.pl

 

Badanie klientów PIFE

Serdecznie zachęcamy do podzielenia się Państwa opinią o konsultacji w PIFE. Zajmie to tylko 5 minut, a nam pomoże dostosować usługi do Państwa oczekiwań.
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy konsultacji? Swoją ocenę proszę określić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złą, niską ocenę, a 5 oznacza ocenę dobrą, wysoką.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  - Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  - Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
  - Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
  - Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.
  - Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
  - Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  - Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony.
  - Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
  - Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”.
  - Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
  - Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”.
  - Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.
  - Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”.
  - Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”.
  - Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.

 

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałakowski Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-08. Ostatniej, istotnej aktualizacji dokonano 2018-01-17.

Portal jest częsciowo zgodny z ustawą z 4 kwetnia 2109 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych niżej niezgodności lub wyłączeń:

 • możliwe są sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty, opublikowane na stronie są niedostepne z uwagi na kilka faktów:
  - pochodzą z różnych źródeł,
  - są bardzo obrzerne, tym samym wytwarzało je kilka komórek organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść,
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone na serwisie mogą nie posiadać wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych;
 • z uwagi na ograniczenia systemowe redaktorzy na serwisie nie stosują znacznika lang.

Oświadczenie sporządzono 2020-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Serwisu prosimy o kontakt z Wydziałem Komunikacji Funduszy Europejskich pod adresem poczty elektronicznej: promocja.rpo@lodzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 42 663 36 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa bez użycia myszki. Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, umożliwiającą szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • wiadomości,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • wyszukiwarki dotacji,
 • deklaracji dostępności.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się powiekszyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

W serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego znajdują się pliki do pobrania. Niektóre z nich pochodzą z instytucji zewnętrznych (tj. instytucji pośredniczących). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

W przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

W serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alterantywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomoca skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiekszanie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wada wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Staramy sie zapewnić dostepność naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, lub masz uwagi i chcesz nam pomóc poprawić Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: promocja.rpo@lodzkie.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatwyny sposób dostępu do informacji.

W pzypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich mozliwości skarbę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znajdujący się w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • odpowiednie oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Dostepność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został softphon połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie:
do Biura Podawczego:

 • e-mailowo na adres info@lodzkie.pl,
 • osobiście - al. Piłsudskiego 8 - parter, (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00)
 • telefonicznie - 42 663 33 80 lub 695 356 594,
  lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:
 • e-mailowo, osobiście lub telefonicznie.

W zgłoszeniu należy podać m.in.:

 • imię i nazwisko klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
 • kontakt do klienta,
 • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.

Aplikacja mobilna

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

 

 

 

Strona 1 z 6
 
Top