Artykuły

Artykuły (20)

środa, 03 styczeń 2018 12:46

Rzecznik Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

chcemy aktywnie włączyć wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie na temat wielu kwestii przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WŁ. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju, zarówno naszego województwa, jak też całego kraju. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także ewentualnych skarg w zakresie realizacji RPO WŁ.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, zarówno wnioskodawca lub beneficjent, jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Jak i gdzie zgłaszać wnioski i skargi?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”), poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16.00 na adres:
  Departament Kontroli i Skarg
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. elektronicznie: na adres e-mail: departamentkontroli@lodzkie.pl
 3. osobiście w siedzibie Departamentu Kontroli i Skarg w godzinach pracy Departamentu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze działanie.
W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • adres korespondencyjny,
 • telefon kontaktowy,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.


Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

WAŻNE

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

poniedziałek, 16 październik 2017 13:38

Harmonogram na 2018 rok

W dn. 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.
W Harmonogramie dodano w I kwartale 2018 roku konkurs dla Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałania III.1.3. Ponadto w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Poddziałaniach IX.2.1 i IX.2.2 dokonano zmiany polegającej na rozdzieleniu konkursów w ramach ww. poddziałań na dwa odrębne w każdym poddziałaniu.
Dokument obowiązuje od dn. 29 listopada 2017 r.


pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok733.3 KB

pdfOpis aktualizacji264.71 KB

Projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Łódzkim


środa, 23 sierpień 2017 11:55

Harmonogram na 2017 rok

W dn. 23 sierpnia 2017 r. mocą Uchwały nr 1131/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.
W Harmonogramie zmieniono planowane terminy ogłoszenia konkursów z IV kwartału na III kwartał dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii oraz Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza.

Dokument obowiązuje od dn. 23 sierpnia 2017 r.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok644.96 KB

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok 258.53 KB

Raport końcowy z badania przeprowadzonego w 2016 roku pod nazwą Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Raport końcowy

Narzędzia badawcze

Strona 1 z 2

Top