Artykuły

Artykuły (124)

%AM, %09 %373 %2023 %09:%Paź

Grupa robocza ds. edukacji włączającej


Grupa robocza ds. edukacji włączającej (dalej: Grupa) została powołana Uchwałą nr 19/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet) z dnia 14 września 2023 r.

Celem działania Grupy jest wspieranie prac Komitetu, w zakresie działań dotyczących edukacji włączającej, realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:

 1. wymiana doświadczeń w kontekście problemów, barier i trudności jakie napotyka się na etapie edukacji w stosunku do osób niepełnosprawnych w szczególności ze spektrum autyzmu, osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. podnoszenie poziomu wiedzy na temat edukacji włączającej, w tym zbieranie materiałów - dostępnych badań, diagnoz, danych statystycznych i opracowań w tym zakresie;
 3. kształtowanie i opiniowanie kryteriów wyboru projektów, w tym proponowanie kryteriów punktowych w stosunku do naborów odnoszących się do edukacji włączającej;
 4. opracowanie listy narzędzi wspomagających wdrożenie edukacji włączającej, jako materiału pomocniczego w tworzeniu projektów dotyczących edukacji włączającej.

Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Grupy.

pdfSkład osobowy Grupy roboczej ds. edukacji włączającej. (380 KB)

Obsługę prac Grupy zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.


Grupa robocza ds. Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Grupa) została powołana Uchwałą nr 13/23 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: Komitet) z dnia 22 czerwca 2023 r.

Celem działania Grupy jest wypracowanie i przedłożenie Komitetowi propozycji zmian w Regulaminie działania Komitetu, przyjętego Uchwałą nr 1/23 z dnia 23 marca 2023 r.

Grupa robocza zostaje powołana na okres 3 miesięcy od dnia jej pierwszego posiedzenia.

Tryb pracy Grupy określa Regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Grupy.

pdfSkład osobowy Grupy roboczej ds. Regulaminu działania Komitetu. (385 KB)

Obsługę prac Grupy zapewnia działający w ramach Instytucji Zarządzającej FEŁ2027 Sekretariat Komitetu.

Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zostały przygotowane w celu wykonania postanowień Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego. Zgodnie z nimi w ramach programu organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ekspertów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Dokument stanowi wytyczne w zakresie sporządzania wniosków o wydanie opinii dla potencjalnych beneficjentów oraz wyjaśnia skrótowo ścieżkę opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej.
Poniżej zamieszczono Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 524/23 z dnia 16 czerwca przyjął „Procedurę oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”.
Niniejszy dokument stanowi podstawę weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (IZ FEŁ2027) obligatoryjnych elementów wynikających z Ustawy o Rewitalizacji i Zasad wymaganych w każdym GPR.

 1. Procedura weryfikacji GPR
 2. Załącznik nr 1 do Procedury weryfikacji GPR - Lista weryfikacyjna
 3. Załącznik nr 2 Wzór opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji
 4. Załącznik nr 3 Wzór wykazu
%AM, %03 %441 %2023 %11:%Lip

Wzory dokumentów CST2021

Wzory dokumentów CST2021

%AM, %03 %419 %2023 %11:%Lip

Aplikacje CST2021

Adresy stron ekosystemu CST2021

Składanie wniosku o dofinansowanie:

Realizacja projektu:

%AM, %03 %411 %2023 %10:%Lip

System informatyczny CST 2021

 

IZ FEŁ2027 realizuje swoje funkcje przy wykorzystaniu Centralnego systemu teleinformatycznego, CST2021 udostępnionego przez ministra ds. rozwoju regionalnego.

Na ekosystem CST2021 składają się następujące aplikacje dla wnioskodawców/ beneficjentów:

 • WOD2021 – aplikacja wspierająca proces ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • SOWA EFS – aplikacja wspierająca proces ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 • SL2021 Projekty – aplikacja, która umożliwia rozliczanie projektów
 • BK2021, Baza Konkurencyjności – aplikacja, która wspiera realizację zasady konkurencyjności
 • SM EFS, System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego – aplikacja wspierająca monitorowanie podmiotów i uczestników projektów (dot. EFS+)
Strona 1 z 9
 
Top