W oparciu o jaką metodologię należy wyliczyć wskaźnik produktu Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji? Jakie pomieszczenia znajdujące się w budynku należy uwzględnić w przedmiotowym wskaźniku? Jak należy obliczać wskaźnik po zreal

Data publikacji: 03.03.2016 r.

Wskaźnik produktu Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji należy wyliczyć w oparciu o definicję powierzchni użytkowej znajdującą się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (definicja i sposób mierzenia powierzchni użytkowej budynku oraz pomieszczeń, których nie należy do niej wliczać zawarta jest w art. 1a, pkt 5).
Źródłem pomiaru przedmiotowego wskaźnika po zrealizowaniu inwestycji mogą być dokumenty będące w posiadaniu beneficjenta, które będą potwierdzały faktyczną powierzchnię użytkową budynku, który był przedmiotem realizacji projektu, np. wpis do ewidencji środków trwałych, plan budynku, odbiór techniczny.

 
Top