Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w kolejnych, bezpłatnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem spotkania dotyczyć będą funduszy dla organizacji pozarządowych.

Spotkania informacyjne odbędą się w dniu 3 lutego 2016 r. w następujących miejscowościach:

 • Bełchatów; Sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.
 • Brzeziny; Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro.
 • Kutno; Sala konferencyjna Urzędu Miasta Kutno, Plac J. Piłsudskiego 18 – I piętro.
 • Łódź; Sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro.
 • Sieradz; Sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1 – II piętro.

Spotkania informacyjne odbędą się w godzinach 10:00 – 12:30 (rejestracja od godziny 9:45).
Rekrutacja na spotkania informacyjne rozpoczyna się w dniu 20 stycznia 2016 r.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz.12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo:

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Program spotkania

 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Programów Krajowych na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkań

Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
LPI w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Kutnie:
LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail:

pdfProgram spotkania329.16 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź109.5 KB

docFormularz zgłoszeniowy Bełchatów128 KB

docFormularz zgłoszeniowy Brzeziny128 KB

docFormularz zgłoszeniowy Kutno1.04 MB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz1.04 MB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 19.01.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

1.    Jak wyliczyć średnią dla poszczególnych szkół aby sprawdzić czy spełniają kryterium dostępu „Skierowanie projektu do odpowiednich szkół lub placówek systemu oświaty”.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych statystycznych aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków, wskazanych w sprawozdaniach opracowanych przez OKE, dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego oraz deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem mogą zatem zostać objęte wyłącznie szkoły lub placówki systemu oświaty, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe niż:

 • w przypadku sprawdzianu (kończącego szkołę podstawową): 67%,

Średnie wyniki szkół podstawowych są weryfikowane na podstawie sprawozdania OKE ze sprawdzianu 2015 - woj. łódzkie. Brana jest pod uwagę pierwsza część sprawdzianu.

 • w przypadku egzaminu gimnazjalnego: 58%,

W przypadku egzaminu gimnazjalnego średnie wyniki edukacyjne szkół dotyczą przedmiotów, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 63%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 64%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

64+64+48+50+66=292
292/5=58,4

Szkoła nie może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej 58%.

- w przypadku egzaminu maturalnego: 65%.


W przypadku egzaminu maturalnego średnie wyniki edukacyjne dotyczą przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 64%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 66%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

64+64+55+76=259
259/4=64,75
Szkoła może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego poniżej średniej 65%.

2. Czy zgodnie z regulaminem konkursu, z indywidualizacji skorzystać mogą wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oprócz klas II i III szkoły podstawowej, a z klas II i III jedynie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością?

IV typ projektu „Indywidualizacja pracy z uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego” może być skierowany do następujących uczniów:
a.    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
b.    Uczniowie młodsi z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
c.    Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Czy jedna i ta sama osoba fizyczna - nauczyciel prowadzący w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne może część tych zajęć prowadzić odpłatnie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) a część jako wolontariusz?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.10 pkt. 6):
„W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
(…)
c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,
(…)”.
Warunek nie zostanie spełniony, bowiem sytuacja, w której ten sam nauczyciel prowadzić będzie część zajęć pozalekcyjnych za wynagrodzeniem, część zaś w ramach wolontariatu, stanowi sytuację, w której wykonywana jest nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, nie jest możliwe, aby nauczyciel prowadził część zajęć pozalekcyjnych odpłatnie, a część w ramach wolontariatu.


4. Jak dokonać wyceny starego sprzętu jako wkładu własnego do projektu?

Sprzęt będący własnością Wnioskodawcy może być wniesiony do projektu jako wkład własny. Jego wartość musi zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom oraz nie może przekraczać wartości rynkowej. Wartość takiego sprzętu może być kwalifikowalna w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o jego faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.


Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN netto.
Wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych są niekwalifikowalne.

5. Kogo uwzględnia się w bazie personelu, biorąc pod uwagę dane stanowisko, np. kierownik, koordynator projektu?

W bazie personelu uwzględniane będą dane osób stanowiących personel projektu w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie mają zastosowania zapisy dotyczące kosztów związanych z angażowaniem personelu (za wyjątkiem pkt. 7 podrozdziału 6.16 Wytycznych).

6. Zwracam się z pytaniem ws. kwot ryczałtowych. Czy w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6”  (podrozdz. 8.6 Wytycznych)? Czy beneficjent może stosować kwotę ryczałtową skoro nie wszystkich zamówień dokonuje zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.


7. Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?

Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

8. Na czym polega uniwersalne projektowanie?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.


9. Na czym polega mechanizm racjonalnych usprawnień?


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.


10. Czy nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, która jeszcze nie przeprowadzała do tej pory egzaminów, może aplikować w ramach naboru?

Nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, niemająca jeszcze możliwości przeprowadzenia dla swoich uczniów egzaminów zewnętrznych, nie dysponuje żadnymi wynikami, mogącymi posłużyć do porównania ze średnią z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, a tym samym nie spełnia obowiązkowego szczegółowego kryterium dostępu „Skierowanie projektu do odpowiednich szkół lub placówek systemu oświaty”  i nie może aplikować w ramach tego konkursu.

11. Czy zgodnie z czwartym szczegółowym kryterium dostępu „Maksymalna wartość projektu” w przypadku objęcia wsparciem dwóch szkół maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN? Czy można przeznaczyć na jedną szkołę 300 000,00 PLN a na drugą 700 000,00 PLN?

W przypadku objęcia wsparciem dwóch szkół maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. Na każdą ze szkół można przeznaczyć po 500000,00PLN, tzn. w przypadku przeznaczenia na jedną ze szkół 300 000,00 PLN maksymalna kwota przeznaczona na drugą szkołę wynosi 500000,00PLN.

12. Bezwarunkowe szczegółowe kryterium dostępu – „Zgodność realizacji projektu z diagnozą” - na ile szczegółowa powinna być diagnoza i przez kogo powinna zostać przyjęta?


Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
Diagnoza jest uzasadnieniem każdego przedsięwzięcia, stanowi podstawę do definiowania efektywnych zadań, doboru wskaźników, grupy docelowej a także niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów.
Diagnoza potrzeb powinna zostać przygotowana przed złożeniem projektu na konkurs, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji. Diagnoza nie będzie stanowić załącznika do wniosku.
Nie został sporządzony wzór dokumentu, na podstawie którego należy przeprowadzić diagnozę danej szkoły lub placówki systemu oświaty. Dane zawarte w diagnozie powinny odzwierciedlać problemy z jakimi boryka się szkoła, a także powinny być spójne z zadaniami planowanego projektu. Narzędzia jakie użyte zostaną w diagnozie powinny umożliwić rzetelne przedstawienie odpowiednich danych statystycznych.

13. Zaangażowanie wkładu niepieniężnego - czy do wyceny wystarczy Uchwała Rady Miejskiej, czy obowiązkowy jest operat szacunkowy?


Tak, jeśli stawka wykazana w uchwale odpowiada faktycznym kosztom eksploatacji utrzymania danej powierzchni. Ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
Wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu.
Wartość wkładu niepieniężnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.


14. Czy w ramach 2 i 3 typu projektu możliwy jest zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lecz różnych od tych określonych przez MEN lub różny od parametrów i charakterystyki tego sprzętu/ pomocy dydaktycznej zamieszczonej w katalogu?


Nie. Zgodnie z treścią kryterium wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK musi być zgodne z katalogiem określonym przez MEN. Katalog jest udostępniony za pośrednictwem strony www.men.gov.pl oraz w Załącznikach nr 7a-7f do Regulaminu.


15. Jak obliczyć wartość projektu w przypadku objęcia wsparciem szkoły filialnej. Czy szkoły takie należy traktować jako odrębne jednostki? Jak należy wykazać liczbę szkół objętych wsparciem we wskaźnikach?


Zarówno do obliczania kwoty, jak również przy określaniu wartości wskaźników szkoły filialne należy traktować jako samodzielne jednostki.

Data publikacji: 13.01.2016 | Kategoria: Wiadomości

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło pdfWytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020440.58 KB.

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodność działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Data publikacji: 11.01.2016 | Kategoria: Wiadomości

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniu                                         

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
pn. „Aktualne konkursy – Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody oraz Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji Środowiska”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się:

 • 21 stycznia 2016 r. w Łodzi, w godzinach 09:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 08:45); sala konferencyjna w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro.
 • 22 stycznia 2016 r. w Sieradzu, w godzinach 09:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 08:45); w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sieradza, ul. Plac Wojewódzki 1 – II piętro.
 • 26 stycznia 2016 r. w Skierniewicach, w godzinach 12:30 – 15:00 (rejestracja od godziny 12:15); sala konferencyjna Urzędu Miasta w Skierniewicach ul. Senatorska 12 – I piętro.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z organizatorem.


Dla kogo


Do skorzystania ze spotkania informacyjnego zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w zakresie ochrony przyrody,
a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, PGL Lasy Państwowe, szkół wyższych.
Program spotkania informacyjnego
•    Wprowadzenie do Funduszy Europejskich.
•    Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody.
•    Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizatorzy spotkań informacyjnych

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Skierniewicach                             
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania Łódź i Sieradz266.94 KB

pdfProgram spotkania Skierniewice266.14 KB

docFormularz zgłoszeniowy Łódź130 KB

docFormularz zgłoszeniowy Skierniewice130 KB

docFormularz zgłoszeniowy Sieradz1.04 MB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 11.01.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)

PIFE CIAG NOWY CIAG

Uprzejmie informujemy, iż z powodów technicznych w dniu 05.01.2016 r. kontakt ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich z LPI w Łowiczu  będzie utrudniony. Pytania z zakresu Funduszy Europejskich prosimy kierować do GPI w Łodzi:

tel.: 42 291 97 60; 42 663 34 05;  
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl;
komunikator skype czynny w godz. 12:00-15:00,
nazwa użytkownika: GPILodz.

Data publikacji: 05.01.2016 | Kategoria: Wiadomości

Informujemy, że 5 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włącza do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 następujące szkolenia:

1. Kwalifikowalność wydatków,
2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS dostępnej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szkoleń na Platformie Oceniających Projekty EFS, informujemy, iż wszelkie sprawy związane z przedmiotowymi szkoleniami należy kierować pod adres:  pokl@lodzkie.pl. Jednocześnie informuję, że szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS dotyczą tylko i wyłącznie kandydatów na ekspertów wpisanych do wykazu w ramach obszarów dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Data publikacji: 05.01.2016 | Kategoria: Wydarzenia (wiadomosci)

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym  pn. „Dokumentacja konkursowa i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-14:15 (rejestracja od godz. 10:45)  w Starostwie Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, sala konferencyjna, II piętro.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI Bełchatów do dnia 11 stycznia br., do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 34 63.

Dla kogo


Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego oraz miasta na prawach powiatu - Piotrkowa Trybunalskiego.

Program spotkania informacyjnego
•    Omówienie wniosku o dofinasowanie dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne;
•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

Organizator spotkania informacyjnego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel.: 42 663 34 63, 42 663 05 13
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania274.1 KB

docFormularz zgłoszeniowy1.04 MB

pdfPlakat399.59 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 04.01.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15

Poniżej prezentujemy opublikowany przez Komisję Europejską poradnik pt. Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Dokument zawiera praktyczne porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Poradnik nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk

pdfZamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.2.26 MB

Data publikacji: 31.12.2015 | Kategoria: Wiadomości
 
Top