Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

W dn. 5 lutego 2016 r. mocą Uchwały nr 101/16 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz ujednolicony harmonogram.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok

pdfOpis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok

Data publikacji: 05.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkusu z Poddziałania 3.2.2 Drogi lokalne. Oceny przeprowadzono w terminie od 27 października 2015 roku do 29 stycznia 2016 r. 

pdfLista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne. (Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15)292.19 KB

Data publikacji: 05.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD030202IZ0010001/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 4 lutego 2016 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu „Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - wersja 3 (POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15).
Zgodnie z zapisami Podrozdziału 7.4 pkt. 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, w związku ze zmianą kursu euro skutkującą zwiększeniem dostępnej puli alokacji środków, wybrano do dofinansowania kolejne projekty umieszczone na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (projekty z pozycji nr 22).

Informacja dostępna jest na stronie www.power.wup.lodz.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich.
Na stronie www.power.wup.lodz.pl publikowane są również opisy projektów, w tym zakres oferowanego wsparcia, terminy rekrutacji i dane kontaktowe do realizatorów.

Data publikacji: 04.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Informujemy, że 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępna pod adresem  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jest to narzędzie służące do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto.

Terminem, od którego beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zobowiązani są do publikacji zamówień w Bazie jest dzień 18 stycznia 2016 roku.

Data publikacji: 03.02.2016 | Kategoria: Wiadomości

Informujemy, iż w dniu 29 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował komunikaty o aktualizacji regulaminów naborów projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 w ramach:

W obu przypadkach, aktualizacji dokonano z uwagi na konieczność doprecyzowania  zapisów ww. dokumentów do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 
Zmianie uległa treść rozdziału 2.2 Regulaminów Typy projektów, w którym dodano następujący zapis:
„W przypadku szkoleń (organizowanych grupowo i indywidualnie oraz bonów szkoleniowych) realizowanych w ramach instrumentów i usług rynku pracy nr 2 i 4, ich efektem powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania (tym samym w niniejszym Regulaminie określono etap I i II nabycia kompetencji).”
 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 lutego2016 r.

Komunikaty dostępne są na stronach: www.rpo.wup.lodz.pl oraz www.power.wup.lodz.pl.

Data publikacji: 01.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Informujemy, iż w dniu 29 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował komunikaty o aktualizacji regulaminów naborów projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 w ramach:

W obu przypadkach, aktualizacji dokonano z uwagi na konieczność doprecyzowania  zapisów ww. dokumentów do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 
Zmianie uległa treść rozdziału 2.2 Regulaminów Typy projektów, w którym dodano następujący zapis:
„W przypadku szkoleń (organizowanych grupowo i indywidualnie oraz bonów szkoleniowych) realizowanych w ramach instrumentów i usług rynku pracy nr 2 i 4, ich efektem powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania (tym samym w niniejszym Regulaminie określono etap I i II nabycia kompetencji).”
 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 lutego2016 r.

Komunikaty dostępne są na stronach: www.rpo.wup.lodz.pl oraz www.power.wup.lodz.pl.

Data publikacji: 01.02.2016 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Spotkanie odbędzie się:

9 lutego 2016 r. w godz. 12:00 – 14:30
(rejestracja od godz. 11:45)
w sali konferencyjnej Parku Kulturowego Miasta Tkaczy,
ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz
(sala w drugim budynku na parterze).

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach do dnia 8 lutego 2016 r. do godz. 12:00.

Dla kogo:

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedsiębiorców z terenu Podregionu Centralnego (powiaty: brzeziński, łódzki – wschodni, pabianicki, zgierski), którzy są zainteresowani możliwościami pozyskania środków europejskich na rozwój firmy, wprowadzeniem innowacyjnych usług, produktów itp.


Program spotkania

1)    Wprowadzenie do funduszy europejskich,
2)    Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
3)    Źródła informacji o funduszach europejskich,
4)    Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54 , 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania269.79 KB

docFormularz zgłoszeniowy130.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 28.01.2016 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)
 
Top