Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Projekt nr WND-RPLD.07.04.02-10-0005/16, pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” złożony przez Gminę Uniejów Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 770/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 150 197,50 do kwoty 10 850 147,65 PLN.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Data publikacji: 24.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070402IZ0010001/16

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne, stacjonarne szkolenie mające na celu lepsze przygotowanie administracji regionalnej do wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang."Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód) w inwestycjach realizowanych w ramach KPO. Szkolenie jest częścią projektu „Ogólne wsparcie techniczne na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. wspierania reform strukturalnych.

Szkolenie odbędzie się 5 października 2023 roku w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w sali konferencyjnej przy ul. Traugutta 21/23 (17 piętro).

W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania
  zasady DNSH).
 • Zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH).
 • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, najpóźniej do 27.09.2023 r.

Chcąc jak najlepiej dostosować szkolenie do Państwa potrzeb, prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety składającej się z 11 pytań zamkniętych.

Link do ankiety: Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej - zasada DNSH.

Ewentualne pytania dot. kwestii organizacyjnych prosimy przesyłać na adres: dnsh@mfipr.gov.pl.

Data publikacji: 23.08.2023 | Kategoria: Szkolenia i konferencje

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Odnawialne źródła energii dla Łódzkiego”. Celem webinarium jest omówienie założeń konkursu w ramach Działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Najbliższe webinarium odbędzie się w formule online w terminie 13 września 2023 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja do 08.09.2023 r.) organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas webinarium lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Webinarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

Program webinarium

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Omówienie założeń ogłoszonego naboru wniosków w ramach Działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
  • przedmiot naboru;
  • podmioty uprawnione;
  • termin i miejsce składania wniosków;
  • ocena formalna i merytoryczna projektu.
 4. Jak poprawnie przygotować wniosek o dofinansowanie za pomocą aplikacji WOD2021? – panel z udziałem pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 13
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora Cisco Webex Meetings mogą być dostępne dla administratora tego narzędzia, który jako dostawca narzędzi umożliwiający organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Cisco.
Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazanej powyżej.

Data publikacji: 23.08.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | FELD0205IZ00001/23

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego dróg wojewódzkich.

Wyniki oceny merytorycznej

Data publikacji: 22.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23

21 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027).
W Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonano m.in. zmian w priorytetach 2, 7, 8 oraz załączniku nr 1 – Tabele finansowe i załączniku nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Załącznik nr 1 – Tabele finansowe 1
Załącznik nr 1 – Tabele finansowe 2
Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców

Opis zmian

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2023-08-21
 • Temat dokumentu Realizacja programów
 • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 21.08.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

21 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W uszczegółowieniu dokonano zmian w części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji, części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, części III. Indykatywny plan finansowy oraz w części IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji.

Dokument obowiązuje od dn. 21 sierpnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR)
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS)
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2023-08-21
 • Temat dokumentu Realizacja programów
 • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 21.08.2023 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

Informujemy o wydłużeniu do dnia 22 września 2023 r., godz. 23:59 terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FELD.09.02-IZ.00-002/23.
W ramach naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

 • typ 6 - tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • typ 7- wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

Zmianie uległ również termin rozstrzygnięcia naboru, który określono na grudzień 2023 r.

Data publikacji: 22.08.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00002/23
Strona 12 z 415
 
Top