Informacja do naboru dotyczącego dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom

Data publikacji: 06.10.2023 r.

Wnioskodawcy naboru nr FELD.02.08-IZ.00-001/23

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru ma zastosowanie kryterium formalne dostępu : Kwoty ryczałtowe.
Zgodnie z opisem kryterium: ,,Jeśli wyrażony w PLN łączny koszt projektu nie przekroczy równowartości 200 tys. EUR czy koszty bezpośrednie projektu rozliczane są z zastosowaniem kwot ryczałtowych określonych przez wnioskodawcę w oparciu o szczegółowy budżet projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Zastosowanie kwot ryczałtowych nie dotyczy projektów otrzymujących wsparcie w ramach pomocy publicznej, które nie stanowi pomocy de minimis.”

W/w kryterium nie podlega poprawie- stąd w przypadku projektów poniżej kwoty 904 700,00 PLN (200 tys. EUR* kurs euro obowiązujący na dzień ogłoszenia naboru Euro = 4,5235 z dnia 30.05.2023 r.)

(do których nie ma zastosowanie wyłączenie w kwestii pomocy publicznej) należy zwrócić uwagę aby od razu właściwie skonstruować budżet projektu i uwzględnić rozliczanie projektu przy zastosowaniu kwot ryczałtowych.

Niespełnienie tego kryterium będzie skutkować oceną negatywną projektu!

 
Top