Informacja do naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 02.10.2023 r.

Szanowni Państwo,

zmiany wprowadzone w naborze nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 mają na celu dostosowania dokumentacji aplikacyjnej do zmian wprowadzanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85%.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, tj. podpisania umowy o dofinansowanie.

W związku z faktem, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu obecnie procedowany jest projekt krajowego rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021‒2027.

Biorąc pod uwagę przepis art. 58 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z którym „w przypadku zmian niniejszego rozporządzenia wszelkie programy pomocy wyłączone z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia obowiązującego w dniu wejścia w życie danego programu pozostają wyłączone z tego obowiązku przez 6-miesięczny okres dostosowawczy”, pomoc publiczna przyznawana na podstawie obowiązujących programów pomocowych przyjętych dla regionalnych programów na lata 2021-2027 będzie mogła być udzielana maksymalnie w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany GBER. Po wejściu w życie rozporządzeń zmieniających zastosowanie będą miały przepisy rozporządzeń w brzmieniu nadanym w wyniku nowelizacji. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pomocy złożone w postępowaniach wszczętych przed dniem wejścia w życie tych rozporządzeń, w odniesieniu do których nie zostaną podpisane właściwe umowy/ zawarte porozumienia przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzeń, będą wymagały aktualizacji w zakresie wynikającym ze zmian GBER.

W opisie Kryterium Kwalifikowalność projektu w działaniu FELD.02.05 Odnawialne źródła energii jednym z warunków do spełnienia przez projekt jest fakt, iż dany rodzaj OZE nie kwalifikuje się do wsparcia operacyjnego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2023 r., opublikowana została w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którą art. 69a odwołuje się również do rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (tj. tak zwany nowy sposób rozliczania energii z prosumentem – net-billing). Wobec powyższego nowy sposób rozliczania wytworzonej energii elektrycznej przez prosumenta kwalifikować się będzie do wsparcia operacyjnego w myśl art. 69a ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie informujemy, iż ww. nowelizacja ustawy wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, tj. 1.10.2023 r. W związku z powyższym wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie będą oceniane zgodnie z znowelizowaną ustawą o odnawialnych źródłach energii.

 
Top