Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zostały przygotowane w celu wykonania postanowień Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego. Zgodnie z nimi w ramach programu organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, z udziałem ekspertów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Dokument stanowi wytyczne w zakresie sporządzania wniosków o wydanie opinii dla potencjalnych beneficjentów oraz wyjaśnia skrótowo ścieżkę opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej.
Poniżej zamieszczono Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 
Top