Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

W przypadku objęcia wsparciem dwóch szkół maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. Na każdą ze szkół można przeznaczyć po 500 000,00 PLN, tzn. w przypadku przeznaczenia na jedną ze szkół 300 000,00 PLN maksymalna kwota przeznaczona na drugą szkołę wynosi 500 000,00 PLN.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, niemająca jeszcze możliwości przeprowadzenia dla swoich uczniów egzaminów zewnętrznych, nie dysponuje żadnymi wynikami, mogącymi posłużyć do porównania ze średnią z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, a tym samym nie spełnia obowiązkowego szczegółowego kryterium dostępu „Skierowanie projektu do odpowiednich szkół lub placówek systemu oświaty”  i nie może aplikować w ramach tego konkursu.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

W bazie personelu uwzględniane będą dane osób stanowiących personel projektu w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie mają zastosowania zapisy dotyczące kosztów związanych z angażowaniem personelu (za wyjątkiem pkt. 7 podrozdziału 6.16 Wytycznych).

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Sprzęt będący własnością Wnioskodawcy może być wniesiony do projektu jako wkład własny. Jego wartość musi zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom oraz nie może przekraczać wartości rynkowej. Wartość takiego sprzętu może być kwalifikowalna w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o jego faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.


Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN netto.
Wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych są niekwalifikowalne.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

IV typ projektu „Indywidualizacja pracy z uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego” może być skierowany do następujących uczniów:
a.    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
b.    Uczniowie młodsi z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
c.    Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych statystycznych aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków, wskazanych w sprawozdaniach opracowanych przez OKE, dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego oraz deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem mogą zatem zostać objęte wyłącznie szkoły lub placówki systemu oświaty, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe niż:

 • w przypadku sprawdzianu (kończącego szkołę podstawową): 67%,

Średnie wyniki szkół podstawowych są weryfikowane na podstawie sprawozdania OKE ze sprawdzianu 2015 - woj. łódzkie. Brana jest pod uwagę pierwsza część sprawdzianu.

 • w przypadku egzaminu gimnazjalnego: 58%,

W przypadku egzaminu gimnazjalnego średnie wyniki edukacyjne szkół dotyczą przedmiotów, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 63%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 64%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

64+64+48+50+66=292
292/5=58,4

Szkoła nie może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej 58%.

- w przypadku egzaminu maturalnego: 65%.


W przypadku egzaminu maturalnego średnie wyniki edukacyjne dotyczą przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 64%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 66%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

64+64+55+76=259
259/4=64,75
Szkoła może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego poniżej średniej 65%.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Często zadawane pytania
 
Top