Aktualizacja Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Data publikacji: 31.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2015 r. opublikowana została informacja o aktualizacji Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Informujemy, że z uwagi na:

  • dodatkowe stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące realizacji PO WER

oraz

  • wejście w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

które mogą mieć wpływ na treść wniosków o dofinansowanie składanych w ramach niniejszego konkursu, zmianie ulega treść Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15.

Dokonano zmian w zapisach następujących punktów:
1.2. (str. 5), 1.3.3 (str. 6), 2.4.1 (str. 13), 2.6 (str. 15), 3.2.5 (str. 16), 4.1.1 (str. 25), 4.3.2 (str. 34),  5.2.5 (str. 38) i 5.2.6 (str. 39-41), IX (str. 58) oraz w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.
Dodatkowo wprowadzono załącznik nr 13 (pismo IZ PO WER znak: DZF.VI.8460.13.IS.1 z dnia 13 sierpnia 2015r.) i załącznik nr 14 (pismo IZ PO WER znak: DZF.VI.8630.41.2015.MT.1 z dnia 19 sierpnia 2015r.) do Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym, zmianie ulega również termin składania wniosków o dofinansowanie w niniejszym konkursie.
Termin ten zostaje przesunięty na okres: od 7 sierpnia do 8 września 2015 r.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 26 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs, mogą zostać wycofane i złożone ponownie, zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4.1.14 Regulaminu konkursu.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały opublikowane na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
 

 
Top