Informujemy o Konkursie nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie IX.3.1 "Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej"

Data publikacji: 31.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działania IX.3Rozwój ekonomii społecznej"; Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top