Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

W dniu 17 sierpnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 912/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie.

Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz tekst ujednoliconego dokumentu.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie216.01 KB

 pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.22 MB

Data publikacji: 18.08.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 14.09.2015 do 12.10.2015

 

Termin roztrzygnięcia konkursu

10.01.2016 r. (styczeń 2016)

 

Miejsce składania wniosków

Oddział promocji i informacji EFS

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,

(budynek B, II piętro, pok. 1.04)

w godzinach pracy Urzędu

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy złożyć w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą:

 • powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;
 • gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z kompetencjami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 084 840 zł

 

Regulamin konkursu

docRegulamin konkursu808 KB

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

docxZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu98.91 KB

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 oraz Załącznik 6 do Regulaminu konkursu

 

Środki odwoławcze przysługujace składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

rpo@wup.lodz.pl

 

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Typ bebeficjenta

Samorządowe jednostki organizacyjne

 

Minimalny wkład własny

15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

 

Wartość projektu

Min. 100 000 PLN

 

Dowiedz się więcej

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskowhttp://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Załączniki

docRegulamin konkursu808 KB

doc Załącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)131 KB

doc Załącznik 2. Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020363 KB

docx Załącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-202098.91 KB

doc Załącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020518 KB

docx Załącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – standardowa128.74 KB

docx Załącznik 6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – kwoty ryczałtowe130.29 KB

docZałącznik 7. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych442.5 KB

doc Załącznik 8. Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej85.5 KB

xls Dokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie ver.1.1 w formacie xls979.5 KB

xlsx Dokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie ver.1.1 w formacie xlsx443.25 KB

Data publikacji: 18.08.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących Funduszy Europejskich podczas imprezy plenerowej pn. „V Wojewódzkie Święta Chrzanu”. Spotkasz nas 23 sierpnia 2015 r. w godz. 15:30 – 19:00 w Osjakowie. Przyjdź i dowiedz się, jak Fundusze Europejskie mogą zmienić Twoje otoczenie. Weź udział w naszych konkursach i wygraj nagrody!

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 18.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Porządki w biurze, czyli archiwizacja dokumentacji projektowej dla początkujących”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Centralnego województwa łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego i pabianickiego).

Szkolenie odbędzie się 31 sierpnia 2015 roku (tj. poniedziałek) w godzinach 09.30 – 15.45 (od godziny 09.20 – rejestracja uczestników szkolenia) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach (ul. Sienkiewicza 16A; 95-060 Brzeziny). Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby Punktu do dnia 26 sierpnia 2015r. do godziny 14.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 874 31 54 lub 46 816 68 17.

          

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!


Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54 lub 46 816 68 17
LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia343.85 KB

docFormularz zgłoszeniowy54 KB

pdfPlakat200.31 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejskąze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 18.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorcy w perspektywie finansowej 2014-2020”. Spotkanie poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

                                                                 

Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. (tj. wtorek) w godzinach 10:00-13:30 w Urzędzie Gminy Poświętne (rejestracja uczestników 09:30- 10:00)

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl, bądź osobiste dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do dnia 24 sierpnia 2015 r., do godz. 14.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 633 05 13

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, iż z powodu bardzo małej liczby zgłoszeń spotkanie w Gmienie Poświętne będzie miało charakter indywidualny konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,  97-400 Bełchatów
tel.:, 44 633 05 13, 44 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania340.97 KB

docFormularz zgłoszeniowy109 KB

pdfPlakat424.39 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejskąze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 17.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na kolejne bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, szkoleń, oferty Sieci Punktów oraz projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013. Ponadto będzie można dowiedzieć się o obszarach wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy w szczególności osoby z terenu Łodzi.

Specjalista ds. Funduszy Europejskich będzie dla Państwa dostępny 24 sierpnia br. (tj. poniedziałek):

w godz. 10:00 – 14:00, w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby GPI w Łodzi, do 21 sierpnia 2015 r., do godz. 14.00.

Konsultacje w ramach MPI są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:

Głównym Punkcie Informacyjnym

Funduszy Europejskich w Łodzi,

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

tel.: 42 663 31 07; 42 663 34 05; 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

docFormularz zgłoszeniowy102.5 KB

pdfPlakat351.22 KB
          

Projekt finansowany przez Unię Europejskąze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa

Data publikacji: 13.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim będą nieczynne. Zgodnie z Zarzadzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego 64/14 z dnia 28 października 2014 r. 14 sierpnia br. jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia).

Data publikacji: 12.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Termin składania wniosków

Wnioski mozna składać od 14.09.2015 r. do 05.10.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 03.01.2016 r. (styczeń 2016)

Miejsce składania wniosków

Oddział promocji i informacji EFS

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,

(budynek B, II piętro, pok. 1.04)

w godzinach pracy Urzędu

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy złożyć w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

-instytucje pomocy i integracji społeczne,

podmioty ekonomii społecznej,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

 1. instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
 2. instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
 3. instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

 

Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub .aksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95%.

 

Regulamin Konkursu

docxRegulamin konkursu202.94 KB

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

docxZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu98.91 KB

 

Wzór umowy o dofinansowanie

docxZałącznik nr 5 do Regulaminu konkursu128.74 KB

docxZałącznik nr 6 do Regulaminu konkursu130.29 KB

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

rpo@wup.lodz.pl

W tytule e-maila należy wskazać numer konkursu, którego dotyczy pytanie.

 

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Minimalny wkład własny

5% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

(15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów OPS i PCPR)

 

Wartość projektu

Min. 100 000 PLN

 

Dowiedz się więcej

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Załączniki

docxRegulamin konkursu202.94 KB

docZałącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)131 KB

docZałacznik 2. Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020346.5 KB

docxZałącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-202098.91 KB

docZałącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020486 KB

docxZałącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - standardowa128.74 KB

docxZałącznik 6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami - kwoty ryczałtowe130.29 KB

docZałącznik 7. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych202 KB

docZałącznik 8. Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej85.5 KB

pdfZałącznik 9. Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży 401.59 KB

xlsDokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie w formacie xls905.5 KB

xlsxDokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie w formacie xlsx440.57 KB

Data publikacji: 11.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, które odbędzie się dnia 18 sierpnia 2015 r. (tj. wtorek) w godzinach 10:00-12:30, w sali konferencyjnej w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, Łódź, I piętro. Spotkanie poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich i przedstawi możliwości realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z zakresu:                                  

 • inwestycji dotyczących szybkiego szerokopasmowego Internetu,
 • udostępniania e-usług publicznych online i aplikacji, z których będzie można skorzystać w sieci,
 • tworzenia nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw,
 • rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa,
 • tworzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych, które będą promować korzyści, jakie daje rozwój cyfrowych umiejętności,
 • wzmocnienia i rozwinięcia potencjału programistów, który będzie można wykorzystać dla cyfrowego rozwoju kraju.

Będzie można również uzyskać informację na temat aktualnych konkursów w ramach Programu.

Po zakończeniu spotkania istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z prowadzącym.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: GPILodz@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax: 42 663 30 94 do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby
z terenu miasta Łodzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w

Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi,

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

tel.: 42 663 31 07; 42 663 34 05; 42 291 97 60

e-mail:

pdfProgram spotkania334 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

pdfPlakat spotkania353.8 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 10.08.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Do skorzystania z indywidualnych konsultacji zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

Konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 

12 sierpnia (tj. środa) 2015 r.

 • w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Ruścu,  ul. Koniecpolskiego 5;
 • w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Szczercowie,  ul. Pułaskiego 8;

 21 sierpnia (tj. piątek) 2015 r.

 • w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Czerniewicach,ul. Mazowiecka 42;
 • w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2.     

 26 sierpnia (tj. środa) 2015 r.

 • w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77 A;
 • w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23;

 28 sierpnia (tj. piątek) 2015 r.

 • w godz. 9:00 – 11:30, Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47;
 • w godz. 12:00 – 14:30, Urząd Gminy w Klukach, ul. Kluki 88;

                  

 

Osoby zainteresowane udziałem w indywidualnych konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i przesłanie go na adres mailowy LPIBelchatow@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby Punktu na dzień przed terminem konsultacji, do godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy !
Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17,  97-400 Bełchatów
tel. 44 633 05 13, 44 633 34 63
LPIBelchatow@lodzkie.pl
Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

 

docFormularz zgłoszeniowy

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  oraz budżetu państwa.

 

Data publikacji: 04.08.2015 | Kategoria: Szkolenia i konferencje (wiadomosci)
 
Top