Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowane zostały komunikaty dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach Osi IX „Włączenie społeczne”

Data publikacji: 11.09.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 10 września na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowane zostały następujące komunikaty dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:


-1-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15
w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

link do komunikatu

Treść Regulaminu konkursu uległa zmianie z uwagi na zmianę kryteriów wyboru projektów, przyjętych Uchwałą Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.


-2-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15
w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

link do komunikatu

Treść Regulaminu konkursu uległa zmianie z uwagi na zmianę kryteriów wyboru projektów, przyjętych Uchwałą Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wejście w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, a także z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

 
Top