Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy opublikowane zostały komunikaty dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach Osi IX „Włączenie społeczne"

Data publikacji: 11.09.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 9 września 2015 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowane zostały następujące komunikaty dotyczące prowadzonych naborów wniosków w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:


-1-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15
w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

link do komunikatu


-2-
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15
w ramach Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej”

link do komunikatu


W obu przypadkach, treść Regulaminów konkursu uległa zmianie z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.


-3-
Informacja o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15
w ramach Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Dane dotyczące spotkania:
miejsce: siedziba WUP w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 21 września 2015 r., od godz. 10:00

link do komunikatu

 
Top