Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Zanim skorzystasz z usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zobacz, czy podobne pytanie już się nie pojawiło w często zadawanych pytaniach.

Aby znaleźć Punkt Informacyjny kliknij miejscowość lub wyszukaj.

Data publikacji: 09.10.2015 | Kategoria: Punkty Informacyjne

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu

Zasięg działania LPI: powiat: sieradzki, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.


ul. Rynek 14
98-200 Sieradz

Tel.: 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat tego, kto starać się będzie o wsparcie? Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd.? Będziesz musiał wskazać w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski? Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć? Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

Jeśli chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Tobie dotację, kto realizuje projekt? (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto musimy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski). Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

Wskazówki dojazdu

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 16.02.2015 | Kategoria: Punkty Informacyjne

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zostanie włączony do działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, który tym samym rozszerzy swój zasięg funkcjonowania.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. możliwych dotacji ze środków Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

Moniuszki 7/9; 90-101 Łódź

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Data publikacji: 16.02.2015 | Kategoria: Punkty Informacyjne

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie

Zasięg działania LPI: powiat bełchatowski, opoczyński piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski.

ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów

Tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu?

Prosimy abyś przygotował informacje na temat tego kto starać się będzie o wsparcie? Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd.? Będziesz musiał wskazać w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski? Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć? Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

Jeśli chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Tobie dotację, kto realizuje projekt? (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto musimy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski). Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

Wskazówki dojazdu

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 16.02.2015 | Kategoria: Punkty Informacyjne

Zanim skorzystasz z usług punktu zobacz, czy podobne pytanie nie zostało już zadane, zobacz często zadawane pytania.

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi

Zasięg działania GPI: miasto na prawach powiatu - Łódź, powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice, skierniewicki.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

90-101 Łódź
ul. Moniuszki 7/9

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Punkt czynny jest:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00
od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację Twojego projektu?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat tego, kto starać się będzie o wsparcie? Czy będzie to osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót), organizacja pozarządowa, administracja publiczna, instytucja kultury, czy może wsparcie będzie chciał otrzymać rolnik, instytucja naukowo-badawcza, osoba fizyczna, szkoła wyższa, jednostka szkolnictwa powszechnego itd.? Będziesz musiał wskazać w jakim województwie będzie realizowany Twój projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski? Przygotuj też krótki opis projektu - na czym będzie polegał i czemu ma służyć? Zastanów się też, jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

Jeśli chcesz zadać pytanie o rozliczenie projektu realizowanego z Funduszy Europejskich?

Prosimy, abyś przygotował informacje na temat nazwy programu i numeru działania, którego dotyczy projekt, datę i numer naboru, w którym przyznano Tobie dotację, kto realizuje projekt? (czy jest to np. firma, fundacja, stowarzyszenie). Ponadto musimy wiedzieć, gdzie realizujesz projekt (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski). Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje podawane przez punkty nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Pracownicy punktów nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Sytuacja ta ma miejsce w związku z tym, że Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie zastępują instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dofinansowania i wydawania dokumentów oraz ich interpretacji.

 Wskazówki dojazdu

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 16.02.2015 | Kategoria: Punkty Informacyjne

Wytyczne to dokument, który ma usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Data publikacji: 12.02.2016 | Kategoria: Prawo i dokumenty

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem dokumentu jest zapewnienie, aby wszystkie działania współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem Agendy jest zatem określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych.

pdfAgenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020.467.2 KB

Data publikacji: 12.02.2016 | Kategoria: Prawo i dokumenty

23 grudnia 2015 roku Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło pdfWytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020440.58 KB.

Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodność działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia z polityką krajową w obszarze zdrowia, której warunki zostały określone w krajowych dokumentach strategicznych i programowych, a także spójność między interwencją EFS na poziomie krajowym i regionalnym. Wytyczne odnoszą się do realizacji działań finansowanych z EFS w zakresie programów polityki zdrowotnej (na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych – regionalnych programów zdrowotnych), programów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacji usług medycznych. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020 i pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO. Mają również na celu zapewnienie jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Data publikacji: 23.12.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty

Poniżej prezentujemy opublikowany przez Komisję Europejską poradnik pt. Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Dokument zawiera praktyczne porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Poradnik nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk

pdfZamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.2.26 MB

Data publikacji: 31.12.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty
 
Top