Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, opublikowana została errata do konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020 (konkurs dedykowany ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie).

Z uwagi na wpłynięcie znacznej liczby pytań dotyczących konkursu, wydłużeniu uległ termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu - do 16 października 2015 r.

Data publikacji: 09.10.2015 | Kategoria: Wiadomości

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Zapraszającym) na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego pkt 16, będącym załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do udziału w czynnosciach dialogu technicznego z dnia 29.09.2015 r. publikuje listę uczestników dopuszczonych do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy systemu informatycznego potrzebnego do obsługi procesu dystrybucji środków EFS w oparciu o system bonowy, którego wdrożenie przewiduje realizacja projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 celem wsparcia na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) i ich pracowników poprzez dystrybucję e-bonów na usługi rozwojowe albo dystrybucję bonów papierowych na usługi rozwojowe.

Dalsze czynności prowadzone w toku przedmiotowego dialogu technicznego będą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Uczestników adresy mailowe.

pdfLista uczestników dialogu technicznego.103.05 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 09.10.2015 | Kategoria: Projekty (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym z cyklu: „Z unijnego na nasze czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”. Spotkanie poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu.

Spotkanie odbędzie się dnia:

 • 15 października 2015 r. w godzinach 10:30 - 13:30 (rejestracja od 10:15) w Zespole Szkół nr 3,
  ul. Działkowa 10, Skierniewice.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPILowicz@lodzkie.pl do dnia 14 października do godz. 14:00.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 837 72 29.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego
(tj. powiatów: łowickiego, rawskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego i miasta na prawach powiatu – Skierniewic).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program spotkania informacyjnego:

 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 • Programy Operacyjne na lata 2014-2020 najważniejsze założenia
 • Od pomysłu do rozliczenia dotacji – cykl życia projektu
 • Praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania środków z Unii Europejskiej
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020
 • Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

ul. Świętojańska 1
99 - 400 Łowicz

tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67

e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

pdfprogram_spotkania_Skierniewice.pdf352.82 KB

docformularz_zgloszeniowy.doc110 KB

pdfprogram_spotkania.pdf352.82 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 09.10.2015 | Kategoria: Wiadomości

Zastanawiasz się jak dotrzeć do Funduszy Europejskich? Jak zmienić siebie i swoje otoczenie? To proste! Zobacz!

Data publikacji: 08.10.2015 | Kategoria: Wiadomości

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Z Unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”.
Spotkanie odbędzie się:

 • 14 października 2015 r. w godz. 10:00-13:30 (rejestracja od godz.9:45) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim, I piętro, Sala Koncertowa, Plac Kościuszki 18,

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bełchatowie do dnia 13 października 2015 r. do godz. 12:00ac.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 633 05 13.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu informacyjnym zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego     (tj. powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego i tomaszowskiego oraz Miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
tel. 44 633 05 13, 44 633 34 63,
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania353.23 KB

docFormularz zgłoszeniowy109.5 KB

pdfPlakat354.28 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 07.10.2015 | Kategoria: Wiadomości

Do 12 października br. czekamy na wnioski w ramach konkursu wspierającego rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa łódzkiego.

Jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich związki i stowarzyszenia), a także organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zakupu samochodów, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych.

Do rozdysponowania jest blisko 6,5 mln zł!

Szczegóły, w tym dokumentacja konkursowa, dostępne są tutaj.

W przypadku pytań dotyczących konkursu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe).

Data publikacji: 06.10.2015 | Kategoria: Wiadomości | RPLD050102IZ0010001/15

Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. ogłoszony został konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII "Zatrudnienie" Działania VIII.3 "Wsparcie przedsiębiorczości"; Poddziałanie VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu realizowane będzie bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące następujące typy projektów:
1.    dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
2.    finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
3.    wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu
 • doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością

4.    preinkubację działalności gospodarczej.
 

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 48 285 840 PLN.
WUP w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu euro.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 

Termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie od 16 listopada do 27 listopada 2015 r.

Link do pełnej informacji o konkursie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 

Załączniki:

 docRegulamin konkursu841 KB

docZałącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)130.5 KB

docZałącznik 2. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020304.5 KB

pdfZałącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020411.57 KB

docZałącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020515.5 KB

docxZałącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami-standardowa147.47 KB

zipZałącznik 6. Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1493.48 KB

docZałącznik 7. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ.175.5 KB

Data publikacji: 06.10.2015 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020”.
Spotkanie odbędzie się
13 października 2015 r. w godzinach 10:00-13:10 (rejestracja od godz. 9:45) w Łodzi,  w sali konferencyjnej w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - I piętro, ul. Moniuszki 7/9
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby GPI do dnia 12.10.2015 do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 31 07

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane realizacją projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.  


Program spotkania informacyjnego

•    Źródła Informacji o Funduszach Europejskich
•    Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków
•    Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
•    Szczegółowe warunki i procedury kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator spotkania informacyjnego 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl
Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc rekrutacja na spotkanie została zakończona. Zapraszamy na inne spotkania organizowane przez GPI w Łodzi.

pdfProgram spotkania332.99 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Data publikacji: 06.10.2015 | Kategoria: Wiadomości

W dniu 30 września br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1079/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności, XII Pomoc Techniczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

Zmiany obowiązują od dnia 30 września 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.219.9 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.83 MB

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2015-09-30
Data publikacji: 02.10.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)

W dniu 30 września br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1080/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

W związku z opublikowaniem w dn. 2 października 2015 r. na stronie rpo.lodzkie.pl Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, który zawierał błędy edycyjne w opisie działania VIII.2, poniżej zamieszczono prawidłowy plik z obowiązującym dokumentem.
Przepraszamy za powstałe niedogodności.


Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 30 września 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie. 213.03 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.24 MB

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od 2015-09-30
Data publikacji: 02.10.2015 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)
 
Top