Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 11.03.2019 | Kategoria: O Programie
Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności określimy wzory tablic. Tam również znajdzie się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdziesz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich oraz Unii Europejskiej. Dodatkowe znaki, jeśli są potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

  • projektów realizowanych w ramach kilku programów należy stosować wspólny znak Fundusze Europejskie.

Logo Fundusze Europejskie

  • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności znak Unii należy podpisać tekstem: Unia Europejska i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.

 

Logo UE z Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Przykładowe zestawienie znaków składa się z znaku Funduszy Europejskich i znaku Unii Europejskiej.

 

 POPC z EFRR

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Logo Funduszy Europejskich z POIŚ

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt projekt.

Logo UE poziom

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

  • działania informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

  • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Data publikacji: 09.02.2016 | Kategoria: Poznaj zasady promowania projektu
 
Top