Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. ogłoszony został konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII "Zatrudnienie" Działania VIII.3 "Wsparcie przedsiębiorczości"

Data publikacji: 06.10.2015 r.

Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. ogłoszony został konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII "Zatrudnienie" Działania VIII.3 "Wsparcie przedsiębiorczości"; Poddziałanie VIII.3.1 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu realizowane będzie bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące następujące typy projektów:
1.    dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
2.    finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
3.    wsparcie szkoleniowo-doradcze:

  • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu
  • doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością

4.    preinkubację działalności gospodarczej.
 

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 48 285 840 PLN.
WUP w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu euro.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 

Termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie od 16 listopada do 27 listopada 2015 r.

Link do pełnej informacji o konkursie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 

Załączniki:

 docRegulamin konkursu841 KB

docZałącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)130.5 KB

docZałącznik 2. Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020304.5 KB

pdfZałącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020411.57 KB

docZałącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020515.5 KB

docxZałącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami-standardowa147.47 KB

zipZałącznik 6. Standardy udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1493.48 KB

docZałącznik 7. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ.175.5 KB

 
Top