Fundusze na żłobki, kluby dziecięce i nianie

Data publikacji: 13.11.2015 r.

Czekamy na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest od 4 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. od 8:00 do 16:00).

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, 
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na kwiecień 2016 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.),
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:
    w formie instytucjonalnej:
    a) żłobków
    b) klubów dziecięcych
    c) opiekuna dziennego
    i pozainstytucjonalnej:
    d) niani.

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
    a) doradztwa zawodowego
    b) doradztwa indywidualnego
    c) pośrednictwa pracy
    d) szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Do kogo może być skierowane wsparcie?

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3,
  • osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 91,00%, w tym wsparcie finansowe EFS: 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 29 898 355 zł.

Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ-10-001/15623.43 KB

xlsZałącznik nr 1 – Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 20201.68 MB.

pdfZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-202011.37 MB,

pdfZałącznik nr 3 - Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową80.19 KB,

pdfZałącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o nierpowadzeniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procedu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową80.23 KB,

pdfZałącznik nr 5 – Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)78.22 KB,

pdfZałącznik nr 6 – Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)193.96 KB,

xlsxZałącznik nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (miejsca opieki)250.41 KB

pdfZałącznik nr 7 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (miejsca opieki)47.03 KB,

pdfZałącznik nr 8 – Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z ząłącznikami - standardowa469.1 KB,

pdfZałącznik nr 9 – Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - kwoty ryczałtowe462.52 KB,

pdfZałącznik nr 10 – Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3174.26 KB,

pdfZałącznik nr 11 - Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu205.45 KB.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne-lodz-glowny).

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

 
Top