Dotacje dla szkół zawodowych

Data publikacji: 13.11.2015 r.

Chcesz zdobyć fundusze europejskie na rozwój programów kształcenia zawodowego...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest od 4 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. od 8:00 do 16:00).

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, 
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na maj 2016 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.),
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

    a) podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności w zakresie praktycznych form kształcenia oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk* zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych,

    b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

    c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego (projekty dotyczące wyposażenia, doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z realizacją programu kształcenia),

    d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania.

2. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących ustawiczne kształcenie zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

    a) podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych przez słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe osób dorosłych oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności w zakresie praktycznych form kształcenia oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk1 zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych,

    b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczelniami, w szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

    c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego (projekty dotyczące wyposażenia, doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z realizacją programu kształcenia),

    d) modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,

    e) organizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.

3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

    a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży,

    b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.


Działania wymienione w pkt. 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt. 3 b.

4. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące:

    a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

    b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa),

    c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

* Podstawą prawną organizacji praktyk zawodowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Do kogo może być skierowane wsparcie?

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

 • uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ich organy prowadzące,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
 • szkoły policealne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty różnego typu,
 • szkoły dla dorosłych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły,
 • otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla XI.3 Kształcenie zawodowe, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

W przypadku realizacji typu projektu 1. lub 4:

 •  maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 91,5%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%
 •  minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 8,5%

W przypadku realizacji typu projektu 2. lub 3:

 •  maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 89%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%,
 •  minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 11%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 91 882 621,65 zł.

Niezbędne dokumenty

xlsRegulamin konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/151.68 MB

xlsZałącznik nr 1 – Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 20201.68 MB.

pdfZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020825.92 KB,

pdfZałącznik nr 3 - Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową80.19 KB,

pdfZałącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o nierpowadzeniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procedu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową80.23 KB,

pdfZałącznik nr 5 – Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)78.22 KB,

pdfZałącznik nr 6 – Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)143.81 KB,

pdfZałącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług197.58 KB

pdfZałącznik nr 8 – Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z ząłącznikami - standardowa469.1 KB,

pdfZałącznik nr 9 – Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - kwoty ryczałtowe462.52 KB,

pdfZałącznik nr 10 - Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu205.03 KB

pdfZałącznik nr 11 - Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej37.34 KB

pdfZałącznik nr 12 - Zestawienie definicji obowiązujących wskaźników pomiaru celu196.37 KB

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania XI.3 Kształcenie zawodowe udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne-lodz-glowny).

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

 
Top