Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w III rundzie naboru dla Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 08.02.2018 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w III rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 21 wniosków o dofinansowanie:
• 16 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
• 4 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
• 1 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top