Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie dla Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 16.01.2017 r.

Informujemy iż, IP dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które w wyniku procedury odwoławczej, zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw. Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 19 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 17 493 302,97 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 11 418 358,96 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

Artykuły powiązane

 
Top