Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie dla Poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Data publikacji: 16.08.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Spośród 82 wniosków o dofinansowanie:

  • 64 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
  • 17 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów formalnych
  • 1 wniosek został wycofany

Więcej informacj na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

 

Artykuły powiązane

 
Top