Wyniki oceny formalnej projektów w konkursie dotyczącym infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 31.10.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w I rundzie konkursu nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie:

  • 3 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi dostępna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top