Informacja o zakończeniu oceny formalnej w konkursie dla Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP

Data publikacji: 10.03.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

Spośród 309 wniosków o dofinansowanie:
• 209 wniosków zostało pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazanych do oceny merytorycznej
• 98 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych
• 2 wnioski zostały wycofane na prośby Wnioskodawców.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi opublikowana na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Artykuły powiązane

 
Top