Wybór do dofinansowania w I rundzie konkursu na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 02.01.2018 r.

Instytucja Pośrednicząca zakończyła proces oceny merytorycznej, a następnie dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w I rundzie konkursu numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-025/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 881 036,70 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 376 359,50 zł.

Szczegóły dotyczące dokonanej oceny, wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top