Informacja o wyborze do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie dla Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Data publikacji: 16.01.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej oraz wskutek odstąpienia od dofinansowania czterech projektów, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP. Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 91 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 10 014 846 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 085 000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

Artykuły powiązane

 
Top