Informacja o wynikach oceny formalnej konkursu dotyczącego terenów inwestycyjnych

Data publikacji: 26.01.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-010/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne.

Lista projektów pozytywnie ocenionych znajduje się na stronie Centrum obsługi przedsiębiorcy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top