Informacja o wyborze do dofinansowania projektów w konkursie dla Poddziałania I.2.1: Infrastruktura w B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 16.01.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej oraz wskutek odstąpienia od dofinansowania jednego projektu, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 20 projektów. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 37 178 196,24 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 13 367 117,90 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl

Artykuły powiązane

 
Top