Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Data publikacji: 28.09.2017 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie zostały poddane 64 wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 43 projekty.
Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 3 825 823,98 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 555 213,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi znajduje się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

 

 
Top