Wybór do dofinansowania w konkursie na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Data publikacji: 04.10.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Do dofinansowania wybrane zostały 43 projekty.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 3 825 823,98 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 1 555 213,00 zł.

Szczegółowe informacje, wraz z listą projektów wybranych dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top