Wybór do dofinansowania kolejnych projektów w konkursie dotyczącym innowacji w MŚP

Data publikacji: 29.08.2017 r.

W wyniku uwzględnienia protestów wniesionych w ramach procedury odwoławczej oraz wskutek odstąpienia od dofinansowania projektów, IP dokonała aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania, pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało ogółem 64 projekty. Całkowita wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 274 098 424,49 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 107 592 736,53 zł.

pdfZmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania318.14 KB

 
Top