Wynik oceny merytorycznej oraz lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dotyczącym innowacji w MŚP

Data publikacji: 27.04.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie o numrze RPLD.02.03.01-IP.02-10-009/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Do dofinansowania wybranych zostało 59 projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące listy projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów opublikowane są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top