Wyniki konkursu dotyczącego terenów inwestycyjnych - projekt wyłoniony w wyniku uwzględnienia protestu

Data publikacji: 29.03.2017 r.

W wyniku procedury odwoławczej Instytucja Pośrednicząca wybrała 1 projekt do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-010/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. Całkowita wartość tego projektu wynosi 6 507 930,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 4 497 350,00 zł.

Po szczegółowe informacje dotyczące projektu zapraszamy na stronę internetową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top