Harmonogram na 2022 rok

 

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowych naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP oraz Działania III.4 Transport kolejowy, które nie zostały ujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.
Ogłoszenie konkursu oraz rozpoczęcie naboru w ramach Poddziałania II.3.1 nastąpi w listopadzie 2022 r. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ok. 39 mln PLN (ok. 8,4 mln EUR).
Ogłoszenie konkursu w ramach Działania III.4 Transport kolejowy nastąpi w listopadzie 2022 r., natomiast rozpoczęcie naboru w grudniu 2022 r. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące zakupu lub modernizacji taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych.
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie ponad 2,1 mln PLN (ok. 465 tys. EUR).
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się we wrześniu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 2 mln PLN (ok. 432 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o:

  • przesunięciu zaplanowanego w II kwartale 2022 roku naboru w ramach Działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw, dotyczącego wsparcia MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na wrzesień 2022 roku. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w lipcu 2022 r.;
  • zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Konkurs zostanie ogłoszony w lipcu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się w sierpniu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji wsparcia w formie pozainstytucjonalnej, czyli sfinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 1 mln PLN (ok. 216 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Z uwagi na niedostępność środków w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w Poddziałaniach:

  • XI.1.2 Kształcenie ogólne
  • XI.3.1 Kształcenie zawodowe

nie zostaną ogłoszone konkursy, które planowane były zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok w II kwartale 2022 r.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Konkurs zostanie ogłoszony w czerwcu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się w lipcu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji wsparcia w formie pozainstytucjonalnej, czyli sfinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 1 mln PLN (ok. 216 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


W związku trwającą procedurą zmiany kryteriów dotyczących działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 konieczne jest przesunięcie terminu naboru zaplanowanego na maj 2022 r. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Nabór rozpocznie się w czerwcu 2022 r.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego oraz strony internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


W związku z działaniami na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 planuje się ogłoszenie dodatkowego konkursu w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – ogłoszenie konkursu nastąpi w kwietniu 2022 r., a nabór rozpocznie się w maju 2022 r.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty. 


W związku z planowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działaniami na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy konieczne są następujące zmiany w konkursach zaplanowanych w I kwartale 2022 r. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok:

  • Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź – ogłoszenie konkursu nastąpi w II kwartale 2022 r., a nabór rozpocznie się w maju 2022 r.;
  • Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie strony rpo.lodzkie.pl gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.


14 marca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 186/22przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.

Dokument obowiązuje od 14 marca 2022 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok
Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok

 
Top