Przystąpienie do opracowania projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Data publikacji: 23.02.2021 r.

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 

OBWIESZCZENIE

Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FEŁ2027”, za pośrednictwem:

 1. internetu na adres e-mail: programowanie2020@lodzkie.pl
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź
 3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Województwa Łódzkiego

 1. Założenia Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2027 (wersja Word)
 2. Założenia Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2027 (wersja PDF)
 3. Formularz uwag i wniosków (wersja Word)
 4. Formularz uwag i wniosków (wersja PDF)
 
Top